Koło nr 1

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

zebranie członków

Zebranie członków koła

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Odszedł na „Wieczną Wartę”

W dniu 17 listopada 2021r. odszedł na "Wieczną Wartę", nasz kolega
mł. chor.w st.spocz. Jan Witkowski.
Pogrzeb odbędzie się dnia 23 listopada 2021r. ,o godz. 11.30 na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Chopina 3/5 we Włocławku.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 18.09.2021

W dniu 18 września 2021r., w siedzibie ZR odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków koła nr 1 ZŻWP we Włocławku. Zebranie rozpoczął ustępujący prezes koła, mjr w st. spocz. Jerzy Chełminiak. Po powitaniu, zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć o kolegach, którzy odeszli w minionej kadencji władz koła, na "WIECZNĄ WARTĘ". Od kwietnia 2017r., pożegnaliśmy 13 naszych kolegów.
Następnie zebranie dokonało wyboru protokolanta oraz komisji wyborczej, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem zebrania. Przewodniczącym komisji i jednocześnie prowadzącym zebranie, wybrano kol. mjr rez. Stanisława Sierockiego.
W kolejnym punkcie zebrania dokonano wyboru komisji skrutacyjnej i komisji uchwał i wniosków.
Po ukonstytuowaniu się komisji, ustępujący prezes koła przedstawił sprawozdanie z 4-letniej działalności zarządu i koła. W swoim wystąpieniu prezes zapoznał zebranych ze zmianami w stanie ilościowym członków koła, omówił dyscyplinę opłacania składek członkowskich. Obszernie przedstawione zostało zaangażowanie członków w realizacji zadań statutowych w minionej kadencji.
Na zakończenie wystąpienia, w podziękowaniu za zaangażowanie i aktywność w działalności koła, zostały wręczone wyróżnienia członkom.
Po wystąpieniu prezesa, głos zabrał przewodniczący ustępującej komisji rewizyjnej koła, mjr w st. spocz. Mieczysław Paczuski. Zapoznał on zebranych z protokołem komisji. Dokonano w nim oceny działalności komisji oraz zarządu koła ze szczególnym uwzględnieniem wyników z przeprowadzanych corocznych kontroli, tj. poprawności prowadzonej dokumentacji koła, poprawności prowadzonej gospodarki finansowej koła, realizacji zadań wynikających z corocznych planów działania koła oraz realizacji zadań przekazywanych z ZR i ZG Związku. Na zakończenie wystąpienia, przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawił wniosek o udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi koła.
W dyskusji nad sprawozdaniami głos zabrał członek ZG, prezes ZR kol. st.chor.szt w st. spocz. Andrzej Ossowski. Przekazał on bieżące informacje z ZG Związku, m.in. na temat naszego czasopisma, Głosu Weterana i Rezerwisty. Podkreślił w swoim wystąpieniu dobrą współpracę jaka ukształtowała się pomiędzy ZR a zarządem koła i jego prezesem. Podziękował ustępującemu zarządowi  a także komisji rewizyjnej koła za zaangażowanie w realizacji zadań wynikających ze Statutu Związku, wytycznych i zadań otrzymywanych z ZG i ZR Związku.
Następnie przewodniczący zebrania poddał wniosek komisji rewizyjnej o absolutorium pod głosowanie. Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi kola.
W kolejnym punkcie obrad, odbyły się wybory prezesa koła, zarządu oraz komisji rewizyjnej koła. Zgodnie z § 57 ust. 1 pkt.4 Statutu Związku, walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze podjęło uchwałę o wyborze prezesa i władz koła w gło-sowaniu jawnym przez wszystkich obecnych na zebraniu członków koła.
Na prezesa koła nr 1 ZŻWP we Włocławku w kadencji XIII, na lata 2021-2025 wybrany został kol. mjr w st.spocz. Jerzy Chełminiak. Zarząd koła, decyzją zebrania stanowią kol.: st. chor. rez. Adam Góral (sekretarz koła), mł. chor. w st. spocz. Roman Gruszczyński (skarbnik koła) i plut.w st. spocz. Stanisław Golasiński (członek zarządu).
W kolejnym punkcie obrad, zebranie dokonało wyboru komisji rewizyjnej koła. Członkami komisji zostali wybrani: mjr w st. spocz. Mirosław Rozbicki (przewodniczący komisji), mjr w st. spocz. Mieczysław Paczuski (sekretarz komisji) i st. chor. w st. spocz. Andrzej Lewandowski (członek komisji).
Kolejnym punktem obrad był wybór delegatów na zjazd rejonowy Związku we Włocławku. Delegatami na zjazd rejonowy zostało wybranych 24 członków koła.
W wolnych wnioskach głos zabrał kol. płk w st. spocz. Bolesław Walendzik, który m.in. poruszył temat prenumeraty Głosu Weterana i Rezerwisty wśród członków koła.
Wystąpienie kol. Walendzika było ostatnim punktem zebrania.

 

5 1 2 4 3 6

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków koła odbędzie się dnia 18 września 2021r. (sobota) w siedzibie ZR we Włocławku przy ul. Żabiej 12a o godz. 10.00. W imieniu ustępującego zarządu koła, serdecznie zapraszam, prezes koła Jerzy Chełminiak.

97 URODZINY

97 urodziny obchodził kol. ppłk w st.spocz. Jan Augustyniak, członek naszego koła.
Kolega urodził się 12 lipca 1924r. w Świątkowiznie, obecnie gmina Fabianki. W dniu jubileuszu urodzin, odwiedzili kolegę: mjr w st.spocz. Jerzy Chełminiak oraz mł. chor. w st.spocz. Roman Gruszczyński. Koledzy przekazali dostojnemu jubilatowi życzenia od członków koła a także wręczyli "Podziękowanie" z ZG ZŻWP i "Certyfikat" wpisu do Honorowej Księgi Zasłużonych ZR ZŻWP we Włocławku.
W miłej atmosferze, wraz z małżonką kol. Augustyniaka, przy kawie wspominano dni służby wojskowej kolegi. Ppłk Jan Augustyniak jest jednym z najstarszych członków, nie tylko wiekiem ale i stażem członkowskim. Oprócz 97 rocznicy urodzin, obchodzi w tym roku 40-lecie przynależności do  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

40-lecie koła

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego kontynuuje chlubny dorobek i tradycje Wojska Polskiego. Dziedziczy wojenne i pokojowe tradycje Związku Oficerów Rezerwy RP oraz jego następców, dorobek Klubów Oficerów Rezerwy i Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego.
10 kwietnia 1981 roku przy 3 Warszawskim pułku pontonowym powstało we Włocławku koło nr 1 Związku.
Członkami koła, oprócz byłych żołnierzy 3Wppont (Wpdm) są także byli żołnierze zawodowi służący w innych instytucjach z terenu Włocławka (WIOC, MIOC), oraz byli żołnierze, którzy osiedlili się w mieście i okolicy po przejściu na emeryturę.
Po zebraniu założycielskim koło liczyło 90 członków. Największą ilość członków w kole zanotowano w grudniu 1989 roku, było nas łącznie 133 kolegów. Nasze szeregi niestety maleją. Po przeniesieniu 3 Włocławskiego pułku drogowo-mostowego do Chełmna, we Włocławku utraciliśmy "naturalne" źródło pozyskiwania nowych członków. Ważnym czynnikiem utrudniającym nabór nowych członków, było rozwiązanie współpracy, pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego. Obecnie (stan na 28.02.2021) jest nas 56 członków. W okresie od 1981r. do dnia 31.12.2020 odeszło z koła na "Wieczną Wartę" - 82 kolegów.
Od zebrania założycielskiego odbyło się 12 zebrań sprawozdawczo-wyborczych, na których wybierane były kolejne władze koła (4 kadencje 2 letnie i 8 kadencji 4 letnich).
Dużą rangę w działalności koła, zarządy przywiązywały do kształtowania środowiskowej solidarności i więzi koleżeńskiej. Służyły temu nie tylko zebrania członków. W historii koła mamy liczne przykłady integrowania naszego środowiska. Były to odwiedziny u kolegów chorych, składanie wizyt z okazji jubileuszy, pomoc  w przygotowywaniu i opiniowanie dokumentów do Wojskowego Biura Emerytalnego, Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym, Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów Wojskowych czy "spotkania opłatkowe".
Działalność członków koła nr 1 ZŻWP we Włocławku, ich aktywność świadczy wyraźnie o naszym zaangażowaniu w tworzeniu 40-lecia Związku, o naszej odpowiedzialności i staranności w kształtowaniu pozytywnego wizerunku nie tylko byłych ale i obecnych żołnierzy Wojska Polskiego. Przykłady tej aktywności to: wybór czterech członków koła na delegatów biorących udział w krajowych zjazdach Związku, od dwóch kadencji mamy swojego przedstawiciela w Zarządzie Głównym Związku, w 40-leciu 62 członków koła tworzyło struktury władz wojewódzkich, po reorganizacji rejonowych Związku, zaangażowanie kolegów w tworzeniu pocztu sztandarowego ZR, udział naszych kolegów w licznych zawodach sportowych. Takich przykładów można przytaczać wiele.
W codziennej działalności członkowie koła postępują i działają  zgodnie z maksymą zawartą w Statucie Związku:
ZAWSZE WIERNI OJCZYŹNIE.
W związku z JUBILEUSZEM 40-LECIA, składam w imieniu zarządu koła serdeczne podziękowania dla wszystkich kolegów, za Wasze zaangażowanie i pracę w tworzeniu naszego 40-lecia. To dzięki Wam jesteśmy widziani we włocławskim - i nie tylko - społeczeństwie.
Życzę Kolegom i Waszym rodzinom zdrowia, zwłaszcza w trudnym okresie walki z pandemią koronawirusa COVID-19, spełnienia Waszych marzeń, zadowolenia z wykonywanych codziennych obowiązków i wszelkiej pomyślności.

Prezes Koła
mjr w st. spocz. Jerzy Chełminiak

Odszedł na „Wieczną Wartę”

W dniu 5 grudnia 2020r. pożegnamy naszego kolegę, płk. Zdzisława Janiszewskiego. Pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku o godz. 14.00.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

Prenumerata GWiR – 2021

Odszedł na „Wieczną Wartę”

W dniu 26 listopada 2020r. pożegnamy naszego kolegę mjr w st.spocz. Józefa Jaśkiewicza. Pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku przy ul. Chopina o godz. 11.30.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

 

Odszedł na „Wieczną Wartę”

W dniu 17 listopada 2020r. pożegnamy naszego kolegę ppor. w st.spocz. Władysława Borkowskiego. Msza żałobna odbędzie się w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Brześciu Kujawskim o godz. 12.00. Kolega zostanie pochowany w rodzinnym grobowcu we wsi Orle gm. Topólka.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

Zebranie członków koła

W dniu 21 września 2020r. odbyło się walne zebranie członków koła. W miłej, koleżeńskiej atmosferze, przestrzegając zasad przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się pandemii koronowirusa COVID-19, omówiono bieżące sprawy nurtujące obecnych na zebraniu kolegów.

 

6 4 10 1 9 8 2 5 7 3

Zebranie członków koła

W dniu 21 września 2020r. we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, przy ul. Żabiej 12a odbędzie się o godz. 16.30 zebranie członków koła, na które zarząd koła serdecznie zaprasza.
Jednocześnie przypominamy o konieczności przestrzegania zasad przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID-19).

Odeszli na „WIECZNĄ WARTĘ”

W dniu 9 lipca 2020r. pożegnamy na "Wieczną Wartę", naszego kolegę płk dr Jana Czyżewicza. Msza żałobna odbędzie się w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela we Włocławku /kościół garnizonowy/ o godz.13.30 po czym o godz. 14.30 kolega zostanie pochowany na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Chopina.

 


W dniu 10 lipca 2020r. pożegnamy na "Wieczną Wartę", naszego kolegę st.chor.szt. Wiesława Guziejewskiego. Pożegnanie kolegi odbędzie się w Domu Przedpogrzebowym zakładu pogrzebowego Memento Mori, przy ul Okrężnej 9 o godz. 10.30 po czym o godz. 11.30 kolega zostanie pochowany na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Chopina.

 

                                                    CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

W dniu święta Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,
składam wszystkim członkom Koła nr 1 im. ppłk. inż
Cyryla Boraka we Włocławku, oraz Waszym rodzinom
życzenia: zdrowia, szczęścia, pomyślności, pogody
ducha oraz spełnienia Waszych najskrytszych
marzeń.
prezes koła
mjr rez. Jerzy Chełminiak

Zmiana terminu zebrania

Informujemy kolegów, że planowane na dzień 7 kwietnia zebranie członków koła, nie odbędzie się. O nowym terminie zebrania zostaną koledzy poinformowani nowym komunikatem.

Zebranie członków koła

Przełożone zebranie członków koła odbędzie się w dniu 25 lutego br.( wtorek) w siedzibie ZR, przy ul.Żabiej 12a. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków.

ZMIANA TERMINU ZEBRANIA

Z przyczyn organizacyjnych zebranie w dniu 28 stycznia nie odbędzie się. Zostaje ono przeniesione na trzecią dekadę lutego 2020r. Dokładny termin zebrania zostanie podany następnym komunikatem. Za utrudnienia serdecznie kolegów przepraszamy.

ZMIANA TERMINU SPOTKANIA OPŁATKOWEGO

Z przyczyn organizacyjnych ulega zmianie termin "SPOTKANIA OPŁATKOWEGO" koła nr 1. Spotkanie odbędzie się w dniu 15 grudnia 2019r. (niedziela) o godz. 16.00 w Jadłodajni u Św. Antoniego, przy ul. Św. Antoniego we Włocławku. Zarząd koła serdecznie zaprasza wszystkich członków.

Odszedł na „WIECZNĄ WARTĘ”

Ze smutkiem informujemy kolegów, że w wieku 69 lat odszedł od nas na "Wieczną Wartę" nasz kolega mjr mgr Jan Olszewski. Pogrzeb odbędzie się w czwartek 21 listopada  2019r. o godz. 9.30 w kościele św. Stanisława we Włocławku oraz o 10.30 na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Chopina.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

Zebranie koła

W dniu 24 września 2019r. odbędzie się kwartalne zebranie członków koła. Odbędzie się ono o godz. 17.00 w siedzibie ZR przy ul. Żabiej 12a. Zarząd koła serdecznie zaprasza wszystkich swoich członków.

95 URODZINY

W dniu 12 lipca 2019r., 95-te urodziny obchodził nasz kolega, członek koła nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Włocławku, ppłk w st.spocz. Jan Augustyniak. Z tej okazji, prezes koła mjr rez. Jerzy Chełminiak oraz członek ZR we Włocławku mjr rez. Stanisław Sierocki odwiedzili szanownego Jubilata i przekazali mu pismo z życzeniami od Zarządu Głównego Związku. Kolega Augustyniak otrzymał także list gratulacyjny z życzeniami od członków koła.
Dostojny Jubilat należy do grona tych członków, którzy swoim czynem i oddaniem pisali historię Sił Zbrojnych RP i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. W wojsku, na różnych stanowiskach, kolega Augustyniak spędził 32 lata swojego życia. Za zaangażowanie w służbie jest wyróżniony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi.
Jest członkiem Związku od 10 kwietnia 1981r. Był m.in. przewodniczącym komisji socjalno-bytowej, członkiem komisji rewizyjnej zarządu wojewódzkiego Związku oraz wiceprezesem zarządu koła nr 1.
W miłej, koleżeńskiej atmosferze, wspominając czasy aktywnej, żołnierskiej służby spędzono spotkanie z Jubilatem.

 

3 2

Ostatnie Pożegnanie

W dniu 4 maja 2019r., na Cmentarzu w Dobrzyniu nad Wisłą, ze smutkiem, pożegnaliśmy "Na Wieczną Wartę", naszego kolegę st.chor.szt. w st.spocz. Henryka Krzysztoforskiego.
W uroczystości oprócz rodziny i znajomych żegnał kolegę sztandar Związkowy, którego poczet stanowili koledzy: sierż. w st.spocz. Jan Sroka, st.chor. w st.spocz. Roman Gruszczyński oraz plut. w st.spocz. Stanisław Golasiński. W imieniu członków koła, pożegnał kolegę, prezes zarządu koła mjr rez. Jerzy Chełminiak.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

 

2 3 4 1

Odszedł na „WIECZNĄ WARTĘ”

Ze smutkiem informujemy kolegów, że w wieku 84 lat odszedł od nas na "Wieczną Wartę" nasz kolega st.chor. szt. w st.spocz. Henryk Krzysztoforski. Pogrzeb odbędzie się w sobotę 4 maja 2019r. na Cmentarzu Komunalnym w Dobrzyniu nad Wisłą o godz. 12.00.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

Kwartalne zebranie członków koła

Przypominamy kolegom, że kwartalne zebranie członków kola odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2019r. o godz. 17.00 w siedzibie ZR przy ul. Żabiej 12a. Serdecznie kolegów zapraszamy.

Zebrania 2019

SPOTKANIE OPŁATKOWE


Zarząd koła serdecznie zaprasza swoich członków na "Spotkanie Opłatkowe", które odbędzie się 17 grudnia 2018r. o godz. 17.00 w Miejskiej Jadłodajni "U Świętego Antoniego", przy ul. Św. Antoniego 11 we Włocławku. W koleżeńskiej, przedświątecznej atmosferze podsumujemy mijający rok oraz złożymy sobie serdeczne świąteczne i noworoczne życzenia.

 


w materiale wykorzystano obrazek gif. z: zsniebocko.pl/wp-content/.../choina.gif

Z KART HISTORII

 10 kwietnia 1981 roku, odbył się zjazd założycielski naszego koła. W minionym roku mija 37 lat jego istnienia. W okresie tym  kierowało jego działalnością 12 zarządów, których skład przedstawiam w poniższych tabelach.

ZMIANA TERMINU ZEBRANIA

Przypominam kolegom, że nastąpiła zmiana terminu zebrania kwietniowego.Nowy termin to 23 kwiecień 2018r (poniedziałek). Zebranie  odbędzie się w siedzibie zarządu rejonowego we Włocławku, przy ul. Żabiej 12a, o godz. 17.00.
Serdecznie wszystkich członków koła zapraszam.
Prezes koła Jerzy Chełminiak.

99 urodziny

płk w st. spocz. dr Jan Czyżewicz w dniu 19 marca obchodzi swoje urodziny. W 99 rocznicę tego wydarzenia, w imieniu kolegów z koła nr 1 im. ppłk Cyryla Boraka, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Włocławku, dostojnemu Jubilatowi życzenia złożyli, prezes koła mjr rez. Jerzy Chełminiak oraz sekretarz koła st. chor.rez. Adam Góral. Dostojny Jubilat otrzymał "List Gratulacyjny" oraz wiązankę kwiatów.

Walne zebranie koła

W dniu 30 stycznia 2018r. odbyło się, pierwsze w nowym roku, walne zebranie członków koła. Po powitaniu, uczczono chwilą ciszy, pamięć o koledze Jerzym Przymusie, który odszedł od nas na "Wieczną Wartę" w dniu 29 grudnia 2017r.
Następnie przyjęto w szeregi Związku nowego członka, kol. Ireneusza Łągiewczyka.
W kolejnym punkcie zebrania, prezes koła przedstawił sprawozdanie z realizacji zamierzeń kola i zarządu od poprzedniego zebrania, po czym zapoznał obecnych, w imieniu Prezesa ZR, Andrzeja Ossowskiego z bieżącą działalnością ZR.
Po informacji zabrał głos przewodniczący Komisji Rewizyjnej koła, kol. Mieczysław Paczuski, który omówił przebieg kontroli koła z działalności w 2017r. i odczytał protokół z przeprowadzonej kontroli. Na zakończenie swojego wystąpienia przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi koła. Zebranie, jednogłośnie przyjęło uchwałę o udzieleniu absolutorium za 2017 rok.
Następnym punktem zebrania było zatwierdzenie Preliminarza  budżetowego koła. Obecni na zebraniu członkowie kola, po merytorycznej dyskusji podjęli uchwałę o przyjęciu budżetu na 2018r.
W kolejnym punkcie prezes koła przedstawił informację, o "Karcie Prawnej Członka Związku", po czym zapoznał obecnych z zamierzeniami czekającymi koło i zarząd w okresie do zebrania kwietniowego. Zebranie odbędzie się w innym terminie niż planowano i będzie realizowane 23 kwietnia br. o godz. 17.00.
Prezes koła zaapelował o aktywny udział członków w przedsięwzięciach, szczególnie w dniu 27 lutego, podczas uroczystości organizowanej przez Stowarzyszenie Saperów Polskich we Włocławku, przy Pomniku 3 WPpont, w rocznicę wkopania słupa granicznego nad Odrą oraz w obchodach "Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej" (13 i 15.04) i Święta Wojsk Inżynieryjnych - Dnia Sapera (16.04).
W wolnych wnioskach zebrani w ciekawej dyskusji poruszali nurtujące ich sprawy, nie tyko związkowe ale i dotyczące naszego kraju, jego współczesnego wizerunku.

ZEBRANIE KOŁA

Przypominam, że dnia 30 stycznia 2018r. w siedzibie zarządu rejonowego, przy ul. Żabiej 12a o godz. 17.00 odbędzie się Walne Zebranie kola, na które serdecznie kolegów zapraszam. W związku z potrzebą rozpatrzenia ważnych tematów, proszę  o aktywny udział w naszym przedsięwzięciu.  
Prezes Koła - Jerzy Chełminiak.

Pożegnanie Jerzego Przymusa

W dniu 4 stycznia, pożegnaliśmy naszego kolegę sierż. w st.spocz. Jerzego Przymusa. Kolega zmarł w dniu 29 grudnia 2017r. Msza pogrzebowa odbyła się w kościele św. Szczepana w Raszynie. Pogrzeb odbył się na cmentarzu parafialnym w Raszynie. Odchodzącego na "Wieczną Wartę", pożegnał Prezes ZR ZŻWP we Włocławku, kol. st.chor.szt. w st.spocz. Andrzej Ossowski oraz Prezes Stowarzyszenia Saperów Polskich we Włocławku płk w st. spocz. dr Ryszard Chodynicki. Żegnały, oprócz rodziny i znajomych, kolegę Przymusa poczty sztandarowe: Związku Żołnierzy WP we Włocławku w składzie: kol. Roman Gruszczyński, Jan Obernikowicz oraz Stanisław Golasiński; Stowarzyszenia Saperów Polskich we Włocławku w składzie: Ryszard Chodynicki, Ryszard Chornicki oraz pani Wanda Musialik.  

 

1 3 7 5 2 4 6

Dyżury 2018

Odszedł na „Wieczną Wartę”

W dniu 29 grudnia 2017 roku zmarł kolega sierż. w st. spocz. Jerzy Przymus. Msza św. żałobna odprawiona zostanie w kościele św. Szczepana w Raszynie w dniu 4 stycznia 2018 roku o godz. 12.00. Kolega pochowany zostanie na cmentarzu parafialnym w Raszynie.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy członków koła na "Spotkanie Opłatkowe", które odbędzie się dnia 19 grudnia 2017r. o godz. 17.00 w Jadłodajni "U Św. Antoniego" we Włocławku przy ul. Św. Antoniego 11.

      W dniu 27 września 2017r. odbyło się w siedzibie ZR we Włocławku, walne zebranie / kwartalne/ koła nr 1. Zebranie prowadził prezes koła, kol. Jerzy Chełminiak. Przed rozpoczęciem zebrania uczestnicy uczcili chwilą ciszy pamięć o kolegach, którzy od ostatniego zebrania odeszli na "Wieczną Wartę", tj.: por. Janiny Jaworskiej oraz ppłk Witolda Szpaka.
Następnie zatwierdzono planu zebrania, i w jego pierwszym punkcie, prezes koła omówił realizację przedsięwzięć od zebrania majowego do 27 września.
Po wystąpieniu prezesa koła, głos zabrał członek ZG, prezes ZR ZŻWP we Włocławku kol. Andrzej Ossowski. Przedstawił on informację na temat XI Krajowego Zjazdu  Delegatów ZŻWP, który odbył się w dniach 28-29 czerwiec 2017 we Włocławku. Zapoznał także zebranych z "Wytycznymi Zarządu Głównego z dnia 19 września 2017r. w zakresie realizacji Uchwały Programowej Krajowego Zjazdu Delegatów ZŻWP w 2018r."
Po wystąpieniu kol. Ossowskiego, głos zabrał skarbnik koła, kol. Roman Gruszczyński, który zapoznał zebranych ze stanem finansów koła.
W kolejnym punkcie zebrania, prezes koła przedstawił zebranym materiał dot. patrona koła oraz zapoznał z realizacją prac nad opracowaniem "Logo" koła nr 1.
Następnie zebrani zatwierdzili plan przedsięwzięć do realizacji w okresie od zebrania do dnia 19 grudnia, tj. do zebrania "Opłatkowego". Do tych przedsięwzięć zebrani zaliczyli:
- udział w obchodach 74 rocznicy bitwy pod Lenino, organizowanych przez koło nr 19
  Stowarzyszenia Saperów Polskich we Włocławku. Uroczystość odbędzie się w dniu
  12 września 2017r. obok Pomnika 3 Warszawskiego Pułku Pontonowego we
  Włocławku przy ul. Żytniej. Początek o godz. 12.00;
- zapalenie w dniu 1 listopada /lub w przeddzień/ zniczy na grobach: patrona koła ppłk
  inż. Cyryla Walentego Boraka oraz wieloletniego prezesa zarządu koła, prezesa
  zarządu rejonowego, st.chor.szt. Zenona Kuźmy;
- udział w organizowanej przez zarząd rejonowy akademii z okazji Narodowego Święta
  Niepodległości, w dniu 10 listopada 2017r.
- udział w miejskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada
  2017r. o godz. 12.00 na Placu Wolności we Włocławku, przy Pomniku Żołnierza
  Polskiego;
- udział członków koła w zebraniu "Opłatkowym", które odbędzie się w dniu 19 grudnia
  2017r. o godz. 17.00. Miejsce zebrania zostanie przekazane członkom w terminie
  późniejszym.
W wolnych wnioskach, dyskutowano o problemach interesujących zebranych kolegów. Po dyskusji, w miłej koleżeńskiej atmosferze zakończono zebranie. 

Gallery

1 2 3 4 5 6

Ostatnie pożegnanie Witolda Szpaka

W dniu 10 września 2017 roku zmarł ppłk Witold SZPAK. Msza św. żałobna odprawiona została w kościele Najświętszego Serca Jezusowego, przy ul. Ostrowskiej we Włocławku, w dniu 12 września 2017 o godz. 10.30.
Przy urnie Zarząd Rejonowy ZŻWP wystawił dwuosobowy posterunek honorowy. Wartę honorową pełnili Prezes ZR ZŻWP, kol. Andrzej Ossowski oraz Prezes koła nr 1, kol. Jerzy Chełminiak. 
Pogrzeb odbył się o godz. 11.30 na cmentarzu komunalnym przy ul. Chopina.
W ostatniej drodze towarzyszyli koledze, oprócz najbliższej rodziny, członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, na czele z prezesem zarządu rejonowego Związku kolegą Andrzejem Ossowskim, oraz pocztem sztandarowym w składzie: st.chor.rez Adam Góral, mł.chor rez. Roman Gruszczyński i plut.rez. Stanisław Golasiński.
Ppłk Witolda Szpaka żegnała także delegacja koła nr 19 Stowarzyszenia Saperów Polskich we Włocławku wraz z pocztem sztandarowym oraz sekretarzem koła ppłk w st.spocz. Ryszardem Chornickim. Byli obecni także byli żołnierze niezrzeszeni oraz przyjaciele i sąsiedzi zmarłego.
W imieniu kolegów pożegnał zmarłego wiceprezes ZR ZŻWP mjr rez. Jerzy Chełminiak. Po tym akcie włożono urnę z prochami zmarłego do grobu. Podczas opuszczania urny, odtworzono trzykrotnie "Hasło Wojska Polskiego", po czym złożono wieńce i wiązanki kwiatów. Uroczystość zakończono sygnałem "Śpij Kolego" i "Cisza" granym na trąbce.
                                              CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

PATRON KOŁA

W dniu 9 grudnia 1983 roku zebranie ogólne członków koła nr 1 ZBŻZ we Włocławku postanawia by patronem koła został zasłużony żołnierz 3 Warszawskiego Pułku Pontonowego
                ppłk inż. Cyryl Walenty Borak.
Cyryl Walenty Borak urodził się 14 lutego 1913 roku w Brześciu Kujawskim. W 1923 roku rodzina Boraków przeprowadziła się do Włocławka. Tutaj spędza lata młodzieńcze. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuuje naukę w Państwowym Gimnazjum Ziemi Kujawskiej, które kończy w 1931 roku. Interesuje go służba wojskowa, pragnie zostać oficerem Wojska Polskiego. W 1932 roku zostaje przyjęty do Wołyńskiej Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii im. Marcina Kątskiego. W trakcie szkolenia jego zainteresowania zostają skierowane na technikę, ciekawi go inżynieria wojskowa. Składa prośbę i zostaje przyjęty do Oficerskiej Szkoły Saperów w Warszawie. Od 1 października 1933 roku do 15 października 1936 roku odbywa trzyletni kurs oficerski. Kończy go z drugą lokatą i ogólną oceną bardzo dobrze. Otrzymuje stopień podporucznika i "PATENT OFICERSKI"  podpisany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego oraz Ministra Spraw Wojskowych gen. dyw. Tadeusza Kasprzyckiego.
Po promocji zostaje skierowany do pełnienia służby w 7 Batalionie Saperów w Poznaniu. Obejmuje tu stanowisko w dowództwie batalionu, jest oficerem administracyjno - materiałowym. W ramach mobilizacji alarmowej w 1939 roku zostaje wyznaczony na stanowisko dowódcy 171 lekkiej kolumny pontonowej typ I. Wraz z dowodzonym pododdziałem we wrześniu 1939 roku walczy w składzie 14 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty, Armii Poznań. Jego pododdział współorganizuje przeprawę dla walczącej dywizji przez Wartę w rejonie Koła oraz bierze udział w walkach nad Bzurą organizując przeprawę dla wycofujących się wojsk w rejonie Sochaczewa.
Zostaje tam ciężko ranny, dostaje się do szpitala. Pod koniec listopada 1939r. obawiając się, że po zaleczeniu ran zostanie przez Niemców internowany, zdobywa dzięki pomocy lekarzy, dokument tożsamości na nazwisko Jan Trela i ucieka ze szpitala do Lublina - ma tam rodzinę.
Od listopada 1939r. do lipca 1944 pracuje w Lublinie w Urzędzie Miejskim w Wydziale Administracyjnym jako pomocnik referenta. W Lublinie nawiązują z nim współpracę przedstawiciele lubelskich struktur Armii Krajowej. Przekazuje im wiele cennych informacji, jednakże sam nie wstępuje w szeregi organizacji.
W lipcu 1944r., po wyzwoleniu Lublina, ujawnia swoją prawdziwą tożsamość i zgłasza się do Wojska Polskiego. Zostaje wcielony do 6 Samodzielnego Zmotoryzowanego Batalionu Pontonowo - Mostowego i awansowany do stopnia kapitana. W dniach od 9 do 11 sierpnia nadzoruje budowę promów 60 tonowych, dla przeprawy czołgów 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte na przyczółek warecko-magnuszewski. Przełożeni widząc jego umiejętności i poświęcenie wyznaczają go na stanowisko szefa rozpoznania 3 Brygady Pontonowo - Mostowej, która w styczniu 1945 roku otrzymuje zadanie budowy 16-tonowego mostu pontonowego przez Wisłę w rejonie warszawskiej Cytadeli. Za udział w walkach o Warszawę awansował do stopnia majora. Po wyzwoleniu Warszawy obejmuje stanowisko szefa wydzielonego sztabu 3 Brygady. Grupa pontonowo - mostowa w skladzie 6,31 batalionu 3 BPM i 9 bsap 1BSap. pod dowództwem ppłk Włodzimierza Pilińskiego bierze udział w "Operacji Berlińskiej" budując mosty w rejonie Gozdowic, Neugaul, Zolbrücke, Oranienburga i miejscowości Parey na Haweli.
 Po zakończeniu działań bojowych, przeformowaniu Brygady w Pułk, zostaje mu powierzone stanowisko pomocnika dowódcy pułku / w latach późniejszych zastępcy / ds. technicznych. W 1946 roku za udział w wyzwoleniu i odbudowie kraju zostaje wyróżniony "Krzyżem Walecznych". Awansował do stopnia podpułkownika.
Kierował wieloma zadaniami wykonywanymi przez żołnierzy pułku. Nadzorował odbudowę i budowę wielu mostów m. in. w Warszawie, Grudziądzu, Włocławku, jak sam pisał "pięknego" mostu w Białobrzegach pod Warszawą czy tez molo w Gdyni.
W 1952 roku zostaje wyznaczony na stanowisko starszego wykładowcy a następnie Kierownika Cyklu w Oficerskiej Szkole Inżynieryjnej we Wrocławiu. Jest wykładowcą i wychowawcą przyszłych oficerów wojsk inżynieryjnych. Pełni swoją funkcję do października 1954 roku, kiedy to odchodzi ze służby.
Jego pasja, budowa mostów zostaje przez niego kontynuowana w "cywilu". Pracuje w Hydro-Projekcie jako kierownik pracowni konstrukcyjnej. Bierze udział w projektowaniu zapory wodnej we Włocławku. W 1968r. rezygnuje z pracy zawodowej i przechodzi na emeryturę.
Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w dniu 7 kwietnia 1975 roku. Uroczystość pogrzebową celebrował we włocławskiej Katedrze ks.prałat Stefan Szafrański.
Na wieść o jego śmierci przysłał telegram z kondolencjami gen. Włodzimierz Piliński - jego przełożony i przyjaciel z czasów wojny - w którym czytamy: "Odszedł od nas [...] człowiek, którego cechowała odwaga, wysoka wiedza techniczna oraz skromność   osobista...". Kondolencje przysłała także Komenda i Rada Naukowa Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu.
Jednostka wojskowa, w której służył przysłała na pogrzeb delegację z wieńcem. Rodzina na prośbę o asystę wojskową, otrzymała w odpowiedzi ... w związku z faktem udziału w pogrzebie księży oraz ceremonią w kościele, asysty wojskowej nie będzie ... .
Pan ppłk Cyryl Walenty Borak był człowiekiem o skrystalizowanym światopoglądzie, wierny swoim zasadom ukształtowanym jeszcze w domu rodzinnym oraz szkole podchorążych. Wychowany w duchu patriotycznym i ściśle apolitycznym, pozostał tym zasadom wierny do końca. Nigdy nie należał do PZPR.
Pełnił funkcję radnego miasta Włocławka. Jako wybitny żołnierz, uczestnik walk w obronie Ojczyzny w 1939r., uczestnik walk o  Warszawę, Odrę i Berlin w 1945r., żołnierz odbudowujący kraj ze zniszczeń w okresie powojennym był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany m. in.:
- Krzyżem Kawalerskim "Orderu Odrodzenia Polski";
- "Krzyżem Walecznych";
- Srebrnym "Krzyżem Zasługi";
- Medalami: " Za Warszawę 1939-1945"; "Za Odrę, Nysę i Bałtyk"; "Za udział w walkach o Berlin"; "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny"; "Za Zasługi dla Obronności Kraju"; "Za zasługi dla stolicy - Złota Syrenka".
Był żonaty, wychował troje dzieci. Pochowany jest na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku.

 

2 5 9 3 1 6 4 7 10 8

PODZIĘKOWANIE

Serdeczne podziękowanie składamy Pani Joannie Wcisło - córce ppłk Cyryla Boraka - za udostępnienie zdjęć i pamiątek rodzinnych , na podstawie których opracowano powyższy materiał.

Pożegnanie por. Janiny Jaworskiej

W dniu 29 lipca 2017r. pożegnaliśmy naszą koleżankę, por. Janinę Jaworską. Pani Janina przeżyła 91 lat, zginęła potrącona przez samochód w dniu 26 lipca 2017r. Msza Św. żałobna odprawiona została o godz. 12.00 w Kościele pw. Św. Maksymiliana Kolbe we Włocławku. Po Mszy ceremonia pogrzebowa odbyła się o godz. 13.00 na Cmentarzu Komunalnym w Pinczacie.
W ostatniej drodze towarzyszył koleżance - oprócz rodziny i licznie zebranych  znajomych - sztandar Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Włocławku wraz z pocztem w składzie kol.: Adam Góral, Roman Gruszczyński oraz Stanisław Golasiński; asysta honorowa wystawiona przez Stowarzyszenie Strzeleckie "Strzelec" oraz koledzy: Andrzej Ossowski, Jerzy Chełminiak, Stanisław Sierocki, Marian Daniewski, Ryszard Chodynicki i Władysław Różański. W uroczystości wziął także udział Komendant WKU ppłk. mgr inż. Radosław Niecikowski i przedstawiciel Komendy Straży Miejskiej, Piotr Siębida.
Na cmentarzu w imieniu Związku, panią por. Janinę Jaworską pożegnał prezes koła nr1 ZŻWP we Włocławku, kol. Jerzy Chełminiak.
                                                     CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI !

 

2 4 3 5 6 1

K O N K U R S

Zarząd Koła nr 1, ogłasza konkurs na znak identyfikacyjny - logo - naszego koła. Propozycję formy graficznej logo koła, należy złożyć osobiście lub listownie, w siedzibie zarządu koła we Włocławku przy ul. Żabiej 12a, do dnia 31 lipca 2017r./ w dniach dyżurów zarządu/. Wybrane logo zostanie zaprezentowane członkom koła podczas wrześniowego zebrania członków.

Kwartalne zebranie koła

W dniu 16 maja 2017r. (wtorek),o godzinie 17.00 odbędzie się kwartalne walne zebranie członków koła nr.1. Spotkamy się w siedzibie ZR ZŻWP we Włocławku przy ul. Żabiej 12a. Zarząd koła, serdecznie zaprasza wszystkie koleżanki i kolegów  do wzięcia udziału w zebraniu.

Pożegnanie kolegi płk dr inż. Witolda Terechowicza

W dniu 22 kwietnia, pożegnaliśmy naszego kolegę, płk dr inż. Witolda Terechowicza. Kolega Witold przeżył 69 lat, zmarł 19 kwietnia 2017r. Pogrzeb odbył się w kościele parafialnym w Lubrańcu. Po mszy, odprowadziliśmy urnę z prochami kolegi na cmentarz parafialny. W ostatniej drodze towarzyszyła koledze, orkiestra wojskowa, kompania honorowa, liczne delegacje w tym delegacja naszego koła wraz ze  związkowym sztandarem. Odprowadzili kolegę koledzy: Andrzej Ossowski, Jerzy Chełminiak i poczet sztandarowy w składzie kol.: Roman Gruszczyński, Jan Obernikowicz i Stanisław Golasiński. Zgodnie z wolą zmarłego, urnę z prochami umieszczono w kaplicy cmentarnej, z której w dniu 24 kwietnia zostanie przewieziona do Piły. Prochy kol. płk dr inż. Witolda Terechowicza zostaną pochowane w rodzinnym grobowcu, tylko w obecności najbliższej rodziny.
                                                      Cześć Twej Pamięci !

1

2

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Pożegnanie kolegi Stefana Albińskieg

W dniu 21 kwietnia, pożegnaliśmy naszego kolegę ppłk mgr Stefana Albińskiego. Nasz kolega przeżył 85 lat, zmarł 15 kwietnia 2017r. Uroczystość pogrzebowa odbyła się w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Toruniu. Pochowany został na nowym cmentarzu  przy ul. Poznańskiej w Toruniu. W ostatniej drodze towarzyszyła mu delegacja naszego koła w osobach kol.: Bolesława Walendzika i Jerzego Chełminiaka. Żegnał Stefana poczet sztandarowy w składzie: kol.: Roman Gruszczyński, Jan Obernikowicz i Stanisław Golasiński.
                                                      Cześć Twej Pamięci !

1

3

2

U W A G A W A Ż N E !

Od dnia 1 kwietnia, ulegają zmianie godziny dyżurów zarządu koła nr 1. Odbywały się one będą w każdy piątek - oprócz ostatniego piątku miesiąca - w godz. od 12.00 do 14.00. W ostatni piątek miesiąca, dyżur będzie się odbywał w godz. od 10.00 do 12.00. Zapraszamy kolegów do kontaktów z zarządem w nowych godzinach dyżurów.

Trochę statystyki

                                         Wybrane, dane statystyczne koła nr 1.
                         / stan na dzień 14 luty 2017- kliknij na planszach poniżej/.

1

2

3

4

5

wg-wieku-1-copy

Nowe władze koła

W dniu 14 lutego 2017r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła. Dokonano na nim oceny działalności koła, którą przedstawił ustępujący prezes kol. Andrzej Ossowski. Obecni na zebraniu członkowie koła zatwierdzili sprawozdanie zarządu i komisji rewizyjnej za czteroletnią kadencję. Udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi.
W kolejnym punkcie zebrania, dokonano wyboru nowych władz koła. Na prezesa koła zebrani jednogłośnie wybrali kol. Jerzego Chełminiaka. Członkami zarządu, którzy na pierwszym posiedzeniu wybrali ze swojego składu sekretarza i skarbnika, zostali wybrani: kol.  Adam Góral - sekretarz; kol. Gruszczyński Roman - skarbnik; kol. Golasiński Stanisław - członek zarządu.
Następnie dokonano wyboru kolegów do komisji rewizyjnej koła. W jej skład weszli: kol. Mieczysław Paczuski - przewodniczący; kol. Czesław Kamiński - wiceprzewodniczący; kol. Józef Kołodziej - sekretarz. 
Po wyborach, nowo wybrany prezes przedstawił "Plan działania" koła na czteroletnią kadencję. Zebrani zatwierdzili plan do realizacji.
W kolejnym punkcie zebrania, prezes koła zaprosił wszystkich członków do uczestniczenia w uroczystości zorganizowanej przez kolegów ze Stowarzyszenia Saperów Polskich, koła nr 19 we Włocławku w dniu 27 lutego o godz. 12.00, z okazji 72 rocznicy wbicia słupa granicznego nad Odrą, przez żołnierzy 6 batalionu.
W wolnych wnioskach głos zabrali koledzy:
- kol. Ryszard Chodynicki, prezes koła nr 19 SSP, który omówił przebieg uroczystości przy pomniku Sapera 3 Warszawskiego Pułku Pontonowego oraz wyraził swój punkt widzenia na temat tzw. "ustawy dezubekizacyjnej";
- kol. Bolesław Walendzik, który zaapelował o przekazywanie 1% z rocznych rozliczeń podatkowych na rzecz Fundacji Pomocy Rencistom i Emerytom Wojskowym;
- kol. Jan Czyżewicz nawiązał do obchodów - a w zasadzie ich braku - wyzwolenia Włocławka oraz poszanowania żołnierzy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki walczących od Lenino do Berlina.
Zebranie zakończył nowo wybrany prezes.

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze koła

Przypominamy kolegom, że zgodnie z Rocznym Planem Zamierzeń, w dniu 14 lutego /wtorek/ o godz. 17.00 odbędzie się zebranie sprawozdawczo - wyborcze. Odbędzie się ono w siedzibie zarządu rejonowego, przy ul. Żabiej 12a. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu nasze członkinie oraz członków kola. Podczas zebrania wybierzemy, nowe władze koła, na kolejną czteroletnią kadencję. 

Terminarz spotkań w 2017 roku

Posiedzenia Zarządu Koła:
- 17 lutego, 12 maja, 22 września i 15 grudnia.
  Posiedzenia w siedzibie ZR ZŻWP we Włocławku przy ul. Żabiej 12a, w godz. 10,00
  - 12.00.
Zebrania członków koła (w siedzibie ZR przy ul. Żabiej 12a - godz.17.00):
- 14 lutego, 16 maja, 26 września;
- 19 grudnia - spotkanie wigilijne w Jadłodajni Św. Antoniego - godz. 17.00

Spotkanie „Opłatkowe” koła

W dniu 16 grudnia członkowie koła spotkali się podczas "wieczerzy wigilijnej", na której podzielono się opłatkiem oraz złożono sobie wzajemne życzenia świąteczne.
W spotkaniu wziął udział Prezydent Włocławka, pan dr Marek Wojtkowski oraz nasz sympatyk gen. dyw. Andrzej Lelewski. Prowadzący zebranie, kol. Andrzej Ossowski podsumowując roczną działalność, w pierwszym punkcie wspomniał naszych kolegów, którzy odeszli na "wieczną wartę". Pamięć o kolegach zebrani uczcili chwilą ciszy.
Następnie wręczono "zaległe" medale 35-lecia - otrzymał je m.in. pan prezydent i kol.Czesław Kamiński - oraz odznaki związkowe, którą otrzymał kol. Zygmunt Katolik.
W miłej koleżeńskiej atmosferze, podczas konsumowania tradycyjnego czerwonego barszczu, kapusty z grochem, pierogów z kapustą i grzybami, no i oczywiście smażonej ryby zebrani kontynuowali spotkanie.
Foto-reportaż ze spotkania można obejrzeć w zakładce GALERIA.

Z A P R O S Z E N I E

zaproszenie-opl-copy

Kwartalne zebranie koła

20160907_165523-copyW dniu 7 września odbyło się kwartalne zebranie koła. Po powitaniu zebranych przez prezesa kolegę Andrzeja Ossowskiego, uczczono chwilą ciszy pamięć o koledze Henryku Ciesielskim, który odszedł w dniu 21 sierpnia z naszych szeregów na "Wieczną Wartę".
Kolejnym punktem zebrania była, przedstawiona przez kolegę Mirosława Rozbickiego informacja o działalności Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym. Wszyscy nasi koledzy, którzy wystąpili o pomoc ze strony fundacji zostali rozpatrzeni pozytywnie i taką otrzymali. Kolega Rozbicki zaapelował o składanie wniosków - jak ktoś z koleżanek czy kolegów z uwagi na stan zdrowia nie może osobiście, może zgłosić się telefonicznie do ZR w dniach dyżurów, Mirek przyjedzie i pomoże wypełnić dokumenty.
Kolejnym punktem zebrania była informacja skarbnika koła kolegi Romana Gruszczyńskiego o stanie naszych finansów. W tym punkcie zebrania kolega Andrzej Ossowski zaapelował do kolegów, którzy zalegają z wpłatą składek członkowskich o ich uregulowanie. Podobnie jak w przypadku fundacji, jeżeli zarząd koła lub zarząd rejonowy otrzyma informację o trudnościach w dotarciu osobistym, skarbnik koła przyjedzie do zainteresowanego.
Po wystąpieniu skarbnika zabrał głos nasz sekretarz kolega Czesław Kamiński, który omówił sprawy ewidencyjno-organizacyjne. Następnie prezes kolega Andrzej Ossowski przedstawił informację o zrealizowanych i planowanych przedsięwzięciach zarówno koła jak i zarządu rejonowego. W punkcie tym prezes zwrócił się z apelem o dalszą prenumeratę naszego związkowego miesięcznika "Głos Weterana i Rezerwisty". Podkreślił fakt, że w bieżącym (wrześniowym) numerze ukazał się kolejny w tym roku materiał o naszej organizacji, o naszych członkach. W numerze tym możemy znaleźć informację  o naszych kolegach, którzy reprezentują nas jako poczet sztandarowy ze szczególnym podkreśleniem roli kolegi Walentego Farbotko.
Kolejnym punktem zebrania była informacja kolegi Bogdana Mielniczka - prezesa ZR - związana z listami jakie skierował do ZR kolega Ryszard Chornicki. Po informacji zabrał głos kolega Chornicki, po którym w koleżeńskiej dyskusji zabierali głos koledzy będący na zebraniu.
Zebranie w miłej, koleżeńskiej atmosferze zamknął prezes koła kolega Andrzej Ossowski zapraszając wszystkich kolegów do dalszej, aktywnej działalności związkowej. 

Zmiany w zarządzie koła

Informujemy kolegów, że z przyczyn osobistych kolega Lucjan Wocalewski zrezygnował z funkcji skarbnika koła. Obowiązki skarbnika zostały powierzone koledze Romanowi Gruszczyńskiemu jednocześnie powołując kolegę w skład zarządu koła.
Przepraszamy wszystkich kolegów i koleżanki za opóźnienie w podaniu tej informacji.

Zebranie kwartalne koła

W dniu 7 września odbędzie się kwartalne zebranie koła nr 1. Zebranie odbędzie się o godz. 17.00 w Jadłodajni  św. Antoniego przy ul.św. Antoniego we Włocławku. Prezes koła kol. Andrzej Ossowski zaprasza wszystkich naszych członków.

Kwartalne zebranie koła

W dniu 25.05.2016 odbyło się kwartalne zebranie koła nr 1. W zebraniu uczestniczył Prezes ZR kol. Bogdan Mielniczek. Zebranie otworzył Prezes koła kol. Andrzej Ossowski, który serdecznie powitał wszystkich przybyłych kolegów. Po zapoznaniu zebranych z planem jego przeprowadzenia,  przystąpiono do jego realizacji. Kol. Roman Gruszczyński - skarbnik koła przedstawił stan wydatków i przychodów w okresie od 01. stycznia 2016 roku.
Sprawy ewidencyjno - kadrowe przedstawił kolegom sekretarz koła kol. Czesław Kamiński. Następnie kol. Ossowski zapoznał zebranych z planem obchodów 35-leci związku oraz przypomniał terminarz uroczystości, w których powinni uczestniczyć wszyscy koledzy.
Ostatnim punktem zebrania była dyskusja, która była odzwierciedleniem dyskusji i atmosfery panującej w naszej aktualnej, polskiej rzeczywistości społeczno-politycznej.
Mimo wielu "gorących" wypowiedzi zebranie zakończyło się w miłej koleżeńskiej atmosferze.

W dniu 4 marca 2016r. odbył się pierwszy dyżur zarządu koła nr 1 w nowej siedzibie. Koledzy z zainteresowaniem i pozytywnym zdaniem odnosili się do nowych warunków pracy. Oczekujemy, że pozostali członkowie koła w najbliższych terminach dyżurów zarządu, odwiedzą nowe miejsce pracy.
                       

2-koc582o-1

3-koc582o-1

4-koc582o-1

5-koc582o-1

6-koc582o-1

abia_0

Zebranie kwartalne koła

W dniu 03.02.2016 odbyło się pierwsze w roku 2016 zebranie członków koła. Przewodniczył zebraniu Prezes koła kol. Andrzej Ossowski, który w ciepłych słowach powitał zebranych. Po zatwierdzeniu porządku zebrania przystąpiono do jego realizacji. W pierwszym punkcie kol. Prezes omówił realizację zaplanowanych przedsięwzięć roku poprzedniego, oraz przedstawił najważniejsze czekające zadania na 2016rok. Poinformował zebranych o decyzjach władz miasta dotyczących zmian w realizacji obchodów uroczystości rocznicowych i świąt w 2016roku. Następnie kol. Lucjan Wocalewski - skarbnik koła - przedstawił informację o składkach członkowskich zrealizowanych w 2015 roku i czekających nas terminach opłacania tychże składek w roku bieżącym.  Prezes koła zaapelował w tym punkcie zebrania o odpisywanie  1% podatku od osób fizycznych na rzecz związku lub Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym.

    Kolejnym punktem zebrania była informacja kolegi Czesława Kamińskiego - sekretarza zarządu koła - o ilościowym stanie członków koła. Po informacji przystąpiono do dyskusji i wolnych wniosków. Kol. Jan Czyżewicz poprosił zarząd koła i za jego pośrednictwem  zarząd rejonowy o wsparcie jego inicjatywy, wystąpienia do władz miasta o nazwanie imieniem I Dywizji Piechoty im Tadeusza Kościuszki,  jednej z nowopowstających ulic miasta. Sprawa zostanie przedstawiona na posiedzeniu zarządu rejonowego.

   Zebranie w miłej atmosferze przy kawie, herbacie i ciastkach, kontynuowano   podczas  koleżeńskich rozmów.

SPOTKANIE "OPŁATKOWE"

W dniu 16 grudnia odbyło się uroczyste zebranie członków koła nr 1. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Barbara Moraczewska - Zastępca Prezydenta Miasta ds. edukacji i spraw społecznych; Jarosław Chmielewski - Przewodniczący Rady Miasta; gen. dyw. Marek Lelewski. W trakcie spotkania Przewodniczący koła kol. Andrzej Ossowski wręczył odznaczenia przyznane przez Zarząd Główny ZŻWP dla : p. Jarosława Chmielewskiego, kol. Mieczysława Paczuskiego oraz kol. Walentego Farbotko. Legitymację członkowską otrzymał kol. Tadeusz Koperski. Po akcie dekoracji wyróżnionych głos zabrała pani Barbara Moraczewska oraz pan Jarosław Chmielewski przekazując w imieniu własnym i władz miasta, życzenia świąteczno - noworoczne. Następnie głos zabrał gen. dyw. Marek Lelewski, który przedstawił wszystkim swoją "wojskową drogę życia" oraz przyłączył się do składanych życzeń. Wszyscy uczestnicy spotkania podzielili się przygotowanym opłatkiem i złożyli sobie świąteczne życzenia. W miłej atmosferze przy śpiewaniu tradycyjnych kolęd mile upłynął " wieczór opłatkowy" członków koła nr 1 ZŻWP we Włocławku.

Zarząd Koła nr 1 im. ppłk. inż. Cyryla Boraka.

              ppłk.inż. Cyryl Borak był pomocnikiem / następnie z-cą / dowódcy ds. technicznych 1 samodzielnego, zmotoryzowanego pułku pontonowo - mostowego. Jego zasługą jest opracowanie instrukcji obsługi parku pontonowego TMP.

  • Prezes - kol. Andrzej Ossowski
  • Wiceprezes - kol. Zbigniew Olesiński
  • Sekretarz - kol. Czesław Kamiński
  • Skarbnik - kol.Roman Gruszczyński

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNA