Zarząd Rejonowy

Apel XII Krajowego Zjazdu Delegatów

ŚWIĘTO WOJSK INŻYNIERYJNYCH

77 rocznica wkopania słupa granicznego w Czelinie

Apel

Odpowiedź na list otwarty

List otwarty FSSM RP

„Głos Weterana i Rezerwisty”

XII REJONOWY ZJAZD DELEGATÓW

Uroczystość zorganizowana przez ZR ZŻWP we Włocławku w 82 rocznicę wybuchu II wojny światowej, kamień pamiątkowy 14pp przy ul. Żytniej 83.

3 5 2 1 6 4

Delegacja ZR we Włocławku wzięła udział w uroczystych obchodach Święta Wojska Polskiego oraz 101 rocznicy Bitwy Warszawskiej w 1920r. – Włocławek, 15.08.2021

2w 3w 4w 1w

Na zaproszenie Dowódcy Garnizonu Toruń, w uroczystych obchodach Święta Wojska Polskiego w Toruniu, wziął udział Prezes ZR we Włocławku, kol. Andrzej Ossowski.

1t 2t 4t 3t

77. rocznica Powstania Warszawskiego

1 sierpnia 2021r. delegacja ZR oraz członkowie kół ZŻWP we Włocławku, uczestniczyli w uroczystości zorganizowanej przez Urząd Miasta Włocławek dla uczczenia 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Delegację zarządu tworzyli: prezes ZR, st. chor. szt. w st.sp. Andrzej Ossowski, mjr rez. Stanisław Sierocki oraz mjr w st.sp. Jerzy Chełminiak. Uroczystość odbyła się w Parku Łokietka we Włocławku przy pomniku Żołnierzy AK.

 

3 5 4 2 1

Akademia 40-lecia ZŻWP we Włocławku

W dniu 12 czerwca 2021 roku odbyła się, dla uczczenia 40-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, uroczysta akademia, zorganizowana przez Zarząd Rejonowy ZŻWP we Włocławku.
Akademię prowadził sekretarz ZR, kol. ppłk w st.spocz. Marian Daniewski. Po wprowadzeniu sztandaru ZR Związku i wysłuchaniu "Pieśni ZŻWP", zaproszonych na uroczystość gości powitał Prezes ZR ZŻWP we Włocławku, kol. st. chor. szt. w st.spocz. Andrzej Ossowski. Na uroczystość, oprócz członków Związku, przybyli: Prezes Zarządu Głównego ZŻWP płk w st. spocz. mgr Marek Bielec; Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Aneta Jędrzejewska; Prezydent Włocławka dr Marek Wojtkowski; Dowódca Garnizonu Toruń płk Remigiusz Zieliński; Wojskowy Komendant Uzupełnień we Włocławku ppłk Grzegorz Tucholski; Dyrektor Zespołu Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920r. we Włocławku mgr Zbigniew Suszyński; Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie Stanisław Jagielski; Prezes Stowarzyszenia Saperów Polskich we Włocławku płk w st. spocz. dr Ryszard Chodynicki.
Po powitaniu, uczestnicy uroczystości, uczcili chwilą ciszy pamięć wszystkich kolegów, członków włocławskiej organizacji Związku, którzy odeszli "Na Wieczną Wartę".
Referat okolicznościowy o 40-leciu włocławskiej organizacji Związku, wygłosił wiceprezes ZR mjr w st.spocz. Jerzy Chełminiak.
Następnie zostały wręczone wyróżnienia dla zaproszonych gości i członków Związku. Uchwałą Kapituły Krzyża Związku i Odznaki Honorowej, wyróżniono:
Krzyżem Złotym z Gwiazdą "Za Zasługi dla ZŻWP"
- płk w st. spocz. Bolesława Walendzika;
Krzyżem Złotym  "Za Zasługi dla ZŻWP"
- ppłk w st.spocz. Mariana Daniewskiego,
- kpt. w st.spocz. Jana Wiśniewskiego;
Krzyżem Srebrnym "Za Zasługi dla ZŻWP"
- st. chor. rez. Adama Górala,
- plut. w st.spocz. Stanisława Golasińskiego;
Krzyżem Brązowym "Za Zasługi dla ZŻWP"
- mjr w st.spocz. Mirosława Rozbickiego.
Decyzją Prezydium ZG ZŻWP wyróżnieni zostali:
Złotym medalem "Za wybitne zasługi dla ZŻWP"
- ppłk rez. Dionizy Budziszewski.
Złotym medalem 40-lecia ZŻWP wyróżniono 33 osoby.
Zarząd Rejonowy ZŻWP we Włocławku w uznaniu szczególnych zasług dla Związku, wyróżnił:
wpisem do "Honorowej Księgi Zasłużonych ZR we Włocławku":
- ppłk w st.spocz. Jana Augustyniaka,
- por. w st.spocz. Zbigniewa Sarnowskiego,
- st. chor. w st.spocz. Józefa Jankowskiego,
- mł. chor. w st.spocz. Jana Witkowskiego.
Zarząd Rejonowy ZŻWP we Włocławku wyróżnił 12 osób nagrodą książkową.
Po wręczeniu wyróżnień na ręce Prezesa ZR we Włocławku zostały przekazane gratulacje dla włocławskiej organizacji Związku od: Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotra Całbeckiego; Prezydenta Włocławka dr Marka Wojtkowskiego; Dowódcy Garnizonu Toruń, płk Remigiusza Zielińskiego; Wojskowego Komendanta Uzupełnień we Włocławku, ppłk Grzegorza Tucholskiego oraz pozostałych zaproszonych gości.
Po odprowadzeniu sztandaru, uczestnicy akademii spotkali się przy "wojskowej grochówce".
/Fotorelacja z uroczystości w zakładce "GALERIA"/.

JUBILEUSZ 40-LECIA

W 2021 roku obchodzimy Jubileusz 40-Lecia powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. 26 kwietnia 1981 roku, w Klubie Garnizonowym przy ul. Żytniej, odbył się Wojewódzki Zjazd Założycielski Związku we Włocławku.
Prezentujemy kilka faktów z 40-lecia działalności, włocławskich struktur Związku.
W dniu 1 kwietnia 1981r. przy Wojewódzkim Sztabie Wojskowym, utworzono we Włocławku Wojewódzką Komisję Założycielską. Komisja opracowała zasady tworzenia kół na terenie województwa oraz określiła zadania związane z organizacją wojewódzkiego zjazdu. Wojewódzki Sztab Wojskowy przedstawił Komisji Założycielskiej  "Wykaz  oficerów,  chorążych  i podoficerów  zawodowych - emerytów
i rencistów wojskowych" z rejonu Włocławka, Aleksandrowa Kujawskiego, Lipna, Brześcia Kujawskiego i Piotrkowa Kujawskiego, łącznie 197 osób.
Celem utworzenia kół powołano grupy organizacyjne:
a) Koło nr 1 przy 3. Warszawskim Pułku Pontonowym we Włocławku;
b) Koło nr 2 przy Wojewódzkim Szpitalu Uzdrowiskowym w Ciechocinku;
c) Koło nr 3 przy Wojewódzkim Sztabie Wojskowym we Włocławku.
W dniu 10 kwietnia 1981 roku odbyły się zebrania kół, na których powołano ich zarządy.
26 kwietnia 1981 roku w Klubie Garnizonowym odbył się I Wojewódzki Zjazd Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych we Włocławku.
W zjeździe uczestniczył prezes Zarządu Głównego, gen. bryg. Brunon Marchewka. Podczas zjazdu wybrano władze wojewódzkie I kadencji. Siedzibą zarządu wojewódzkiego we Włocławku został Wojewódzki Sztab Wojskowy, który stanowił również jednostkę patronacką dla zarządu oraz koła nr 3.
Obradujący w listopadzie 1997 roku V Krajowy Zjazd Delegatów dokonał zmian statutowych dotyczących możliwości wstępowania do Związku oficerów i podchorążych rezerwy oraz żołnierzy zawodowych w czynnej służbie. Przyjęto nową nazwę Związku:
Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego.
Podczas obchodów Święta Niepodległości 11 listopada 1998 roku, włocławskiej organizacji  Związku  został  przekazany  sztandar  ufundowany  przez  społeczeństwo
i władze miasta. Po dokonaniu prezentacji przez ówczesnego prezesa zarządu wojewódzkiego, st. chor. szt. w st. spocz. Zenona Kuźmę, sztandar przejął poczet sztandarowy w składzie:
- dowódca pocztu kpt rez. Krzysztof Kusowski,
- sztandarowy chor. szt. rez. Stanisław Szymański,
- asystujący por. rez. Andrzej Dukat.
W lutym 2013 roku z inicjatywy kol. st. chor. szt. w rez. Andrzeja Ossowskiego, dokonano renowacji sztandaru, polegającej na zmianie nazwy związku na sztandarze.
Od 01.01.1999r. zarząd wojewódzki przemianowano na zarząd rejonowy Związku we Włocławku. Jednostką patronacką została Wojskowa Komenda Uzupełnień we Włocławku.
23  kwietnia  2002 roku  zarząd  rejonowy  Związku  podpisał  umowę o współpracy
z zarządem okręgowym Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych we Włocławku.
W 2006 roku w trosce o pamięć i ciągłość historii delegacja województwa kujawsko-pomorskiego, w skład której wchodzili przedstawiciele zarządu rejonowego Związku przywiozła ziemię z pola bitwy pod Lenino. Ziemię umieszczono w urnie, którą wmurowano w Pomnik Sapera przy ul. Żytniej we Włocławku. Uroczysta ceremonia odbyła się 12 października.
Podczas obrad VIII Krajowego Zjazdu Delegatów ZBŻZiOR WP (wrzesień 2009) oraz IX Nadzwyczajnego  Krajowego  Zjazdu  Delegatów (13.04.2010), podjęto uchwałę
o zmianie nazwy Związku. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, w dniu 26 maja 2010r. dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego (Nr KRS 0000141267).
3 stycznia 2013 roku decyzją walnego zebrania koła nr 2 w Ciechocinku, podjęto uchwałę o samorozwiązaniu koła. Od tej daty we włocławskich strukturach Związku istnieją dwa koła.
Od  lutego  2016 roku  naszą  siedzibą  jest  Centrum  Organizacji   Pozarządowych
i Wolontariatu we Włocławku, a Wojskowa Komenda Uzupełnień przestała być naszą jednostką patronacką.
12 października 2018 roku,  w uznaniu zasług dla województwa kujawsko-pomorskiego  i jego mieszkańców marszałek województwa przyznał zarządowi rejonowemu we Włocławku medal "Unitas Durat Palatinatus Cuiaviana-Pomeraniensis".
22.11.2019 roku została podpisana umowa patronacka zarządu rejonowego z Przedszkolem Publicznym nr 13 Słoneczny Domek we Włocławku.
W okresie 40-lecia, zmieniające się nazwy Związku, w praktyce nie wnosiły radykalnych zmian w związkowym życiu członków. W tym czasie, odbyło się dziesięć zjazdów, na których wybierane były kolejne władze włocławskiej organizacji Związku. Aktualnie w dwóch kołach zrzeszonych jest 68 członków.
Naszym przesłaniem w codziennej działalności jest maksyma zawarta w Statucie Związku:
ZAWSZE  WIERNI  OJCZYŹNIE

Święto Wojsk Inżynieryjnych

DZIEŃ KOBIET

Prenumerata GWiR – 2021

zmiany w pracy zarządu rejonowego

W związku z pandemią koronawirusa COVID-19,od dnia 19 października 2020, do odwołania zostaje zawieszona bezpośrednia możliwość kontaktów z Zarządem Rejonowym we Włocławku. W razie konieczności załatwienia pilnych spraw członków Związku, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:
- prezes zarządu - 603 651 344
- sekretarz zarządu - 729 712 089

81 rocznica wybuchu II wojny światowej

Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej - to polskie święto, które obchodzone jest od 1997 roku - w dniu 1 września. Ustanowione ono zostało przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
W tym dniu oddajemy hołd Obrońcom Ojczyzny czyli wszystkim tym, którzy walcząc o Polskę zginęli na polach bitew Europy i Świata w czasie II wojny światowej.
We Włocławku mocno wspominamy żołnierzy 14 pułku piechoty.
Dzień Weterana jest świętem szczególnym, bo mającym na celu nie tylko uhonorowanie ludzi zasłużonych w walce o wolność Ojczyzny, ale również uhonorowanie tych wszystkich, którzy dbają o to, aby pamięć o dobrych żołnierskich czynach trwała i była przekazywana z pokolenia na pokolenie.
W dniu 1 września 2020r., dla oddania hołdu Obrońcom Ojczyzny, oraz podziękowania zasłużonym członkom Związku, Zarząd Rejonowy ZŻWP we Włocławku zorganizował uroczystość przy kamieniu pamiątkowym 14 pułku piechoty.
Decyzją Kapituły Krzyża Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Zarząd Główny, za szczególne zasługi poniesione w realizacji statutowych celów Związku, podnoszenie prestiżu i wizerunku Związku w środowisku wojskowym i cywilnym, kultywowanie pamięci o dobrych żołnierskich czynach, wyróżnił:
Krzyżem Złotym Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Gwiazdą:
- por. w st. spocz. Zbigniewa Sarnowskiego
Krzyżem Złotym ZŻWP:
- ppłk w st. spocz. Józefa Wieczorka
- mjr rez. Jerzego Chełminiaka
Krzyżem Srebrnym ZŻWP:
- por. w st. spocz. Waldemara Panerta
- st. chor. szt. w st. spocz. Józefa Jankowskiego
- panią Irenę Nowakowską
Medalem Pamiątkowym:
- panią Domicelę Kopaczewską
Wyróżnienia wręczył członek ZG ZŻWP, Prezes ZR we Włocławku, st.chor.szt. w st.spocz. Andrzej Ossowski.
/fotorelacja z uroczystości w zakładce "GALERIA"/

Apel Prezydium ZG ZŻWP

Apel ZG ZŻWP

KOMUNIKAT

Informujemy kolegów, że od dnia 12 marca br. do odwołania Zarząd Rejonowy oraz zarządy kół, nie będą korzystały z pomieszczeń w COPiW we Włocławku. Kontakt z członkami zarządów będzie możliwy poprzez telefon lub pocztą elektroniczną. Za utrudnienia przepraszamy.

75 rocznica wkopania pierwszego słupa granicznego w Czelinie nad Odrą

27 lutego 1945 roku, saperzy 6 samodzielnego zmotoryzowanego batalionu pontonowo- mostowego, wkopali pierwszy słup graniczny w Czelinie nad Odra,
na nowej granicy z Niemcami.

W 75 rocznice tego wydarzenia, weźmiemy udział w uroczystości zorganizowanej przez SSP we Włocławku- o godzinie 12.00 przy pomniku 3 Wppont.
Serdecznie zapraszamy wszystkich kolegów.

Prenumerata GWiR na 2020r.

APEL ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Święto Wojska Polskiego we Włocławku

Święto Wojska Polskiego obchodzone jest każdego roku 15 sierpnia. Jest to święto oddające hołd żołnierzom wszystkich formacji, ludziom o różnych poglądach politycznych, których w chwili zagrożenia Ojczyzny połączyło pragnienie obrony jej,
a związane było to z Bitwą Warszawską w 1920, zwanej "Cudem nad Wisłą".
We włocławskich obchodach Święta Żołnierza, w programie znalazły się okolicznościowe przemówienia, wręczenie odznaczeń i złożenie kwiatów pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego.
Przy Pomniku Żołnierza Polskiego na Placu Wolności zebrali się przedstawiciele samorządu lokalnego i wojewódzkiego, włocławscy parlamentarzyści, przedstawiciele służb mundurowych, członkowie partii politycznych, przedstawiciele organizacji kombatanckich, poczty sztandarowe.
Uroczystość była okazją do wręczenia okolicznościowych wyróżnień i odznaczeń przyznanych przez Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
Za szczególne zasługi na rzecz kultywowania tradycji oręża polskiego Zarząd Główny, Uchwałą Kapituły Krzyża "Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego" wyróżnił: Krzyżem złotym: kpt. rez. Mirosława Grzelaka;
Krzyżem srebrnym: mjr rez. Henryka Mielczarczyka, kpt. w st.spocz. Jana Wiśniewskiego, ppor.rez. Władysława Borkowskiego, mł.chor.rez. Romana Gruszczyńskiego;
Krzyżem brązowym: ppłk w st.spocz. Jana Augustyniaka, ppłk w st.spocz. Mieczysława Kokoszkę, panią Krystynę Mazur.
Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Włocławku wyróżnił:
Dyplomem - ppłk rez. Dionizego Budziszewskiego, mjr rez. Mirosława Rozbickiego, st.chor.w st.spocz. Walentego Farbotkę, mł.chor. w st.spocz. Bogumiła Wiśniewskiego, szer.w st.spocz. Ireneusza Łagiewczyka.
Przyznane odznaczenia wręczył wiceprezes Zarządu Głównego Związku płk w st.spocz. Stanisław Kalski, prezydent Włocławka Marek Wojtkowski oraz członek ZG Związku, prezes ZR Związku st.chor.szt. w st.spocz. Andrzej Ossowski.

 

11 6 10 8 14 13 15 7 4 9 12 2 1 3 5

Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ

Corocznie 29 maja obchodzone jest święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 57/129, z dnia 11 grudnia 2002, Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ.
Celem obchodów tego Międzynarodowego Dnia jest oddanie hołdu wszystkim, którzy służyli i nadal służą w operacjach pokojowych ONZ, za ich wysoki poziom profesjonalizmu, zaangażowanie i odwagę.
W Polsce dzień ten połączony jest z obchodami polskiego święta obchodzonego od 2012 roku, ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 19 sierpnia 2011 roku - Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa.
Z tej okazji, 29 maja 2019r. w Urzędzie Miasta Włocławka odbyło się spotkanie uczestników Misji Pokojowych ONZ, członkami Związku Żołnierzy WP we Włocławku  z władzami miasta.
W spotkaniu wzięli udział:  Zastępca Prezydenta Włocławka pani Domicela Kopaczewska, Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Grzegorz Tucholski oraz prezes ZR ZŻWP we Włocławku st.chor.szt.w st.spocz. Andrzej Ossowski, prezes koła nr 1 ZŻWP we Włocławku mjr rez. Jerzy Chełminiak i prezes koła nr 3 ppłk w st. spocz. Marian Daniewski.
Uczestnicy, główni bohaterowie spotkania to: płk.w st spocz. Ryszard Chodynicki, ppłk w st.spocz. Jerzy Łastowski, ppłk.rez. Dionizy Budziszewski, mjr rez. Stanisław Sierocki, st.chor.szt. w st.spocz. Stanisław Szymański, st.chor.szt.w st.spocz. Władysław Różański, st.chor.rez. Adam Góral. Wszyscy koledzy otrzymali od Wojskowego Komendanta Uzupełnień okolicznościowe pisma.

 

2 6 7 1 3 5 4

Małżeński jubileusz

We wtorek, 28 maja 2019r. w Urzędzie Miasta Włocławek, pary małżeńskie o długim stażu świętowały swoje jubileusze. Wśród dziesięciu par, swoje 60-lecie pożycia małżeńskiego, obchodził wraz z małżonką Urszulą, nasz kolega mjr w st.spocz. Mieczysław Paczuski. Dostojnym jubilatom życzenia złożył prezydent miasta Marek Wojtkowski.
Serdeczne gratulacje oraz życzenia przekazali także, obecni na uroczystości członkowie Zarządu Rejonowego ZŻWP we Włocławku, kol.: st. chor.szt. Andrzej Ossowski, ppłk Marian Daniewski, mjr Stanisław Sierocki, mjr Jerzy Chełminiak.

 

12 11 10 9 2 3 7 6 1 4 5 8

Majowe świeta

Członkowie Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Włocławku, uczestniczyli w obchodach świąt majowych zorganizowanych przez Urząd Miasta Włocławek.
W dniu 2 maja uroczyście obchodziliśmy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, polskie święto uchwalone 20 lutego 2004 roku.
Flaga jest ważnym znakiem, symbolizującym suwerenność państwową, a dzień ten uczy nas szacunku do jednego z narodowych symboli.
W dniu 3 maja uczestniczyliśmy w obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja, polskiego święta ustanowionego 29 kwietnia 1919 roku oraz ponownie w 1990 roku. Związane jest ono z uchwaloną przez Sejm Czteroletni w 1791 roku, pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie. Konstytucja regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Stała się ona symbolem niepodległości Polski.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – 2 maja 2019

1 4 3 2

Święto Narodowe Trzeciego Maja – 3 maja 2019

4 11 7 8 3 5 9 2 12 6 13 1 10

Majowe świeta

Członkowie Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Włocławku, uczestniczyli w obchodach świąt majowych zorganizowanych przez Urząd Miasta Włocławek.
W dniu 2 maja uroczyście obchodziliśmy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, polskie święto uchwalone 20 lutego 2004 roku.
Flaga jest ważnym znakiem, symbolizującym suwerenność państwową, a dzień ten uczy nas szacunku do jednego z narodowych symboli.
W dniu 3 maja uczestniczyliśmy w obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja, polskiego święta ustanowionego 29 kwietnia 1919 roku oraz ponownie w 1990 roku. Związane jest ono z uchwaloną przez Sejm Czteroletni w 1791 roku, pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie. Konstytucja regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Stała się ona symbolem niepodległości Polski.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – 2 maja 2019

2 3 1 4

Święto Narodowe Trzeciego Maja – 3 maja 2019

9 6 1 10 12 13 11 8 2 4 5 3 7

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Co roku 13 kwietnia, obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, święto narodowe uchwalone w celu oddania hołdu ofiarom zbrodni. Zbrodnia Katyńska to skrytobójczy mord dokonany przez Sowietów na ponad 22 tysiącach obywateli Polski.
Strzałem w tył głowy zgładzono około 15 tysięcy jeńców: oficerów, podoficerów i szeregowych Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Policji Państwowej, Korpusu Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej i Służby Więziennej.
W dniu 13 kwietnia 2019r. Zarząd Rejonowy ZŻWP we Włocławku zorganizował uroczystość,przy Pomniku Żołnierzy AK, dla oddania hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej. Na uroczystość przybyły delegacje władz parlamentarnych, służb mundurowych naszego miasta, liczne delegacje kombatanckie, mieszkańcy Włocławka. Po powitaniu odczytano Apel Pamięci, po którym delegacje złożyły wiązanki kwiatów.  Uroczystość uświetniła orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Brzeźna.

 

4 8 7 3 5 6 2 1

27 lutego 2019r. delegacja Zarządu Rejonowego we Włocławku, wzięła udział w obchodach 74 rocznicy wkopania słupa granicznego w Czelinie nad Odrą. Uroczystość zorganizowało Stowarzyszenie Saperów Polskich we Włocławku. Odbyła się ona przy Pomniku 3Wppont we Włocławku.

3 2 4 1

W dniu 16 lutego 2019r.,90-te urodziny obchodzi nasz kolega, członek Zarządu Rejonowego ZŻWP we Włocławku, mjr w st.spocz. Mieczysław Paczuski. Z tej okazji, w dniu 13 lutego br. odbyło się koleżeńskie spotkanie członków ZR z Jubilatem. Uroczystość uświetnił swoją osobą Prezydent Włocławka dr Marek Wojtkowski oraz były długoletni Prezes ZR we Włocławku, kol. płk w st.spocz.Bolesław Walendzik.
Na wniosek Zarządu Koła nr.1 ZŻWP we Włocławku, Zarząd Główny ZŻWP wyróżnił naszego Jubilata, Złotym Krzyżem z Gwiazdą "Za Zasługi dla ZŻWP" oraz Listem Gratulacyjnym z życzeniami. Wyróżnienia wręczył członek ZG ZŻWP, st.chor.szt. w st.spocz. Andrzej Ossowski. Członkowie ZR złożyli koledze serdeczne  życzenia. W miłej, koleżeńskiej atmosferze, wspominając czasy aktywnej, żołnierskiej służby spędziliśmy spotkanie z Jubilatem.
(zdjęcia ze spotkania w zakładce "Galeria")

W 156 rocznicę wybuchu powstania styczniowego, przedstawiciele ZR we Włocławku uczestniczyli w zorganizowanej przez UM Włocławek uroczystości składania kwiatów przy Pomniku Pułkownika Stanisława Bechiego – foto.:E. Wesołwska

3 1 5 2 4


w życzeniach wykorzystano materiały graficzne z: babciajagaradzi.wordpress.com; fprforums.org oraz picquery.com.


w życzeniach wykorzystano materiały graficzne z: grafikareligijna.pl oraz xmasblor.com

UMOWA PATRONACKA

W dniu 23 listopada Zarząd Rejonowy ZŻWP we Włocławku, realizując cele działalności Związku w zakresie kultywowania wśród społeczeństwa, zwłaszcza młodego pokolenia, tradycji walk niepodległościowych narodu polskiego, czynu zbrojnego polskiego żołnierza, promowania powojennej, pokojowej żołnierskiej służby Ojczyźnie, podpisał Umowę Patronacką z Przedszkolem Publicznym nr 13 "Słoneczny Domek" we Włocławku.
Celem patronatu jest udzielenie przedszkolu pomocy w realizacji inicjatyw edukacyjnych w zakresie wychowania patriotycznego w przedszkolu. Umowę podpisali: Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 13 "Słoneczny Domek" pani mgr Aneta Złotowska oraz Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP we Włocławku st.chor.szt. w st.sp. Andrzej Ossowski. W uroczystości ze strony ZR wzięli udział: mjr rez. Jerzy Chełminiak oraz kpt. w st.sp. Mirosław Grzelak a także poczet sztandarowy ZR.

 

4 12 8 15 6 3 10 9 2 19 14 16 5 18 7 11 1 17 20 13

Wspomnienie tych, którzy odeszli

"Dla tych, którzy odeszli" - Gellnerowa Danuta

Dla tych
którzy odeszli w nieznany świat,
płomień na wietrze
kołysze wiatr.
Dla nich
harcerskie warty
i chorągiewek
gromada,
i dla nich ten dzień
pierwszy dzień listopada.

1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. W dniu tym Kościół katolicki wspomina wszystkich zmarłych, którzy dostąpili łaski zbawienia. Dlatego tego dnia wierni odwiedzają groby swoich bliskich, zapalając znicze i modlą się o ich zbawienie. Wszystkich Świętych sąsiaduje w kalendarzu liturgicznym z Dniem Zadusznym (2 listopada), stanowiącym wspomnienie wszystkich zmarłych.
Jak corocznie, w dniu tym delegacja Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Włocławku zapali znicze na grobach: patrona kola n1, śp. ppłk inż. Cyryla Boraka oraz wieloletniego prezesa koła nr 1 i zarządy rejonowego, śp. st.chor.szt. Zenona Kuźmy. Pierwszego listopada weźmiemy także udział w kweście zorganizowanej na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku, której celem jest pozyskanie środków na renowację cmentarza.

 

„Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano – Pomeraniensis”

W dniu 12 października 2018 roku, podczas uroczystości w Urzędzie Marszałkowskim woj. Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu, Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Włocławku, kol. st.chor.szt. w st. spocz. Andrzej Ossowski odebrał medal przyznawany organizacjom, zasłużonym dla walki o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i prawa człowieka, Medal Marszałka "Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis". W składzie delegacji odbierającej wyróżnienie, oprócz prezesa  weszli koledzy: mjr rez. Stanisław Sierocki oraz kpt. rez. Mirosław Grzelak.
/fotorelacja  w zakładce GALERIA/

PISMO DO PREMIERA

Święto Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

Dla upamiętnienia obrad Założycielskiego Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych, który obradował w dniach 13-14 czerwca 1981 roku w Warszawie, ustanowione zostało na dzień 14 czerwca
Święto Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
W dniu naszego święta, 14 czerwca 2018 roku, Zarząd Rejonowy ZŻWP we Włocławku, zorganizował uroczystą akademię. Odbędzie się ona w Sali Bankietowej "CASINO" we Włocławku, przy ul. Żytniej 83. Początek akademii godz. 12.00.
Prezydium zarządu serdecznie zaprasza wszystkich członków do udziału w uroczystości.
Po akademii odbędzie się spotkanie koleżeńskie według zasad przedstawionych na ostatnich zebraniach w kołach. Koledzy, którzy nie uczestniczyli w zebraniach proszeni są o kontakt z prezesami kół.

Uroczyste spotkanie

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa jest polskim świętem obchodzonym corocznie 29 maja. W ten dzień oddajemy hołd żołnierzom, policjantom, strażakom, funkcjonariuszom straży granicznej, i innych służb, które wykonują misje poza granicami kraju.
Łączy się to święto z obchodami Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ. Świętem ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Celem obchodów tego dnia jest oddanie hołdu wszystkim, którzy służyli i nadal służą w operacjach pokojowych ONZ.
Uczestnicy działań poza granicami kraju i misji pokojowych ONZ są także we Włocławku. Są to m.in. koledzy, członkowie Związku Żołnierzy WP: płk w st.sp. dr Ryszard Chodynicki, ppłk w st.sp. Jerzy Łastowski, ppłk rez. Bogdan Mielniczek, mjr rez. Stanisław Sierocki, kpt. w st. sp. Stefan Kaleta, st.chor.szt.w st.sp. Henryk Krzysztoforski, st. chor.szt. w st. sp. Stanisław Szymański, chor. szt. w st.sp. Tadeusz Koperski, st.chor.rez. Adam Góral, st. chor. w st. sp. Andrzej Lewandowski, st. chor. w st. sp. Władysław Różański.
W dniu 30 maja 2018r. z okazji tych świąt, odbyło się spotkanie w Urzędzie miasta Włocławka. Uczestniczyli w nim Prezydent Włocławka dr Marek Wojtkowski oraz nasi koledzy, członkowie misji poza granicami państwa. W spotkaniu wzięli także udział: członek ZG ZŻWP, prezes ZR ZŻWP we Włocławku st.chor.szt. w st. sp. Andrzej Ossowski, wiceprezes ZR mjr rez. Jerzy Chełminiak i sztandarowy pocztu sztandarowego ZR, mł. chor.w st.sp. Roman Gruszczyński. Uczestników spotkania powitał prezes ZR, po czym prezydent miasta w bardzo serdecznych słowach podziękował naszym kolegom, za ich poświęcenie i trud w utrwalaniu światowego bezpieczeństwa i pokoju. W trakcie spotkania koledzy podzielili się swoimi wspomnieniami, przeżyciami i spostrzeżeniami z lat służby pełnionych poza granicami naszego państwa.
/Zdjęcia ze spotkania można obejrzeć w zakładce GALERIA/

Z głębokim smutkiem informujemy, że w dniu 20 maja 2018r. zmarła nasza koleżanka, śp. Barbara Kowalska.
Pani Barbara Kowalska była wieloletnią członkinią kola nr 3 ZŻWP we Włocławku. Pełniła wiele funkcji, była członkiem zarządu koła, jego skarbnikiem.
Msza żałobna zostanie odprawiona w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego (Księża Orioniści) przy ul. Ostrowskiej 8 we Włocławku, dnia 25 maja 2018r. o godz. 13.30. Pogrzeb odbędzie się we Włocławku dnia 25 maja o godz. 14.30 na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Chopina.  

Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

W dniu 13 kwietnia 2018r., Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Włocławku, zorganizował pod patronatem Prezydenta Miasta Włocławek, uroczystość 78 rocznicy Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
Punktualnie o godz. 12.00 sekretarz zarządu kol. ppłk w st.spocz. Marian Daniewski rozpoczął uroczystość. Po wysłuchaniu hymnu RP oraz hejnału Włocławka, zabrał głos prezes ZR, kol. st.chor.szt. w st.spocz. Andrzej Ossowski. W wystąpieniu powiedział m.in." Katyń jest dla Polaków symbolem zbrodniczej polityki systemu sowieckiego wobec narodu polskiego. Zbrodnia Katyńska to skrytobójczy mord dokonany przez Sowietów na blisko 22 tysiącach obywatelach państwa polskiego, w tym ponad 10 tyś. oficerach wojska i policji, uznanych za "wrogów władzy sowieckiej" i zabijanych strzałami w tył głowy z broni krótkiej".
W dalszej części wystąpienia, powitał uczestników uroczystości przybyłych na Plac Wolności pod Pomnik Żołnierza Polskiego. Wzięły w niej udział delegacje: władz samorządowych na czele z Prezydentem Włocławka panem Markiem Wojtkowskim; władz państwowych z przedstawicielem Starosty Włocławskiego panem Andrzejem Nowickim; członkami Rady Miasta - Radnymi Klubu SLD panem Damianem Chełminiak i panem Jarosławem Hupało; asystentem posła Łukasza Zbonikowskiego panią Marią Bujalską. Komendanci: Komendant WKU we Włocławku pan ppłk Radosław Niecikowski; Komendant Miejski Policji we Włocławku pan insp. Marcin Zaleśkiewicz; Z-ca Komendanta Straży Miejskiej pan mjr Henryk Witczak; D-ca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 we Włocławku pan bryg. Dariusz Krysiński; Dyrektor Zakładu Karnego we Włocławku pan mjr Krzysztof Ziętara.
Delegacje stowarzyszeń współpracujących ze Związkiem reprezentowali: Stowarzyszenie Saperów Polskich we Włocławku pan płk Ryszard Chodynicki; Związek Inwalidów Wojennych oddział we Włocławku pani Krystyna Majczyńska; Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd we Włocławku pan Henryk Baranowski.
Kujawską Szkołę Wyższą reprezentowali: prof. dr hab. Lidia Marszałek - Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia, dr inż. Adam Rejmak - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych oraz mgr Zbigniew Suszyński - Dyrektor Zespołu Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku.
Włocławski szkoły reprezentowane były przez panią Annę Kwiatkowską - Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 im. 2 Armii Wojska Polskiego we Włocławku oraz pana Andrzeja Gołębiewskiego. W uroczystości uczestniczyła także pani Beata Pawłowska - Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku wraz z panią Kingą Twardzik-Pawłowską oraz delegacja Włocławskiego Uniwersytetu III Wieku w osobach pani Anny Nowakowskiej i pana Bogusława Brudki.
W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe służb mundurowych, stowarzyszeń kombatanckich i szkół a także werbliści i sygnalista z Orkiestry Reprezentacyjnej z Lipna. Przybyli także liczni przedstawiciele włocławskich mass mediów.
Po wystąpieniu Prezesa ZR przemówienie wygłosił Prezydent Włocławka pan Marek Wojtkowski. W kilku słowach oddał hołd i cześć pomordowanym rodakom. Podkreślił w wystąpieniu, że mordu tego dokonali oprawcy NKWD, a ZSRR winę chciał zrzucić na okupanta niemieckiego. Podzielił się też refleksją mówiąc " odnoszę wrażenie, że ostatnimi czasy jakoby się zapomina o tym tragicznym wydarzeniu" Dlatego w ciepłych słowach podziękował organizatorom za przygotowanie tegorocznej uroczystości obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
Kolejnym punktem uroczystości był "Katyński Apel Pamięci". Został on przeczytany przez mjr rez. Jerzego Chełminiaka oraz mjr rez. Stanisława Sierockiego. W apelu przywołano pamięć płk Franciszka Mariana Sudoła - d-cy 14 pułku piechoty, pochodzących z ziemi włocławskiej: kpt. Wacława Borowicza, por. Bogumiła Manswet Racińskiego, ppor. Longina Gołębiewskiego, ppor. Józefa Smolińskiego oraz st. post. Policji Państwowej Eugeniusza Perkowskiego. Na zakończenie apelu sygnalista wykonał utwór "Śpij Kolego".
Uczestnicy uroczystości hołdzie pomordowanym złożyli wiązanki kwiatów. Delegację Związku tworzyli kol.: st.chor.szt. w st. spocz. Andrzej Ossowski, kpt. rez. Mirosław Grzelak oraz ppor. rez. Władysław Borkowski.
Fotorelacja z uroczystości w zakładce "Galeria".

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Włocławku, serdecznie zaprasza swoich członków i sympatyków do wzięcia udziału w ceremonii uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD oraz oddania hołdu Ofiarom Zbrodni Katyńskiej.
Uroczystość, zorganizowana pod patronatem Prezydenta Włocławka, odbędzie się w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, 13 kwietnia 2018r., przy Pomniku Żołnierza Polskiego we Włocławku, o godz. 12.00.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY.


w życzeniach wykorzystano elementy grafiki z: fatamorgana26.com - Gify, animacja, obrazki PNG.

Konferencja w Skierniewicach

W dniu 21 marca 2018r. w Skierniewicach odbyła się zorganizowana przez Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, konferencja z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz XVIII Sejmik Korespondentów "Głosu Weterana i Rezerwisty".
Celem konferencji było upamiętnienie wydarzeń, związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. W konferencji wzięli udział nasi koledzy, reprezentujący Zarząd Rejonowy we Włocławku. Oprócz Prezesa ZR, kol. Andrzeja Ossowskiego uczestniczyli w niej kol.: Marian Daniewski, Władysław Borkowski i Stanisław Golasiński.
Szerzej na temat konferencji można przeczytać pod adresem:    http://www.zzwp.pl  w zakładce aktualności.

Poniżej przedstawiamy treść pisma Prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, płk w st. spocz. Marka Bielca skierowane do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy.
/ kliknij na link/

Pismo do Prezydenta RP(1)

ROZLICZAMY PIT-Y

Zarząd Rejonowy ZŻWP we Włocławku, zaprasza kolegów mających trudności w rozliczeniu pit-ów za 2017r. do skorzystania z pomocy koleżeńskiej. W dniach 7 i 14 marca w siedzibie ZR przy ul. Żabiej 12a we Włocławku w godz. 10.00-12.00, członek ZR, kol. Stanisław Sierocki pomagał będzie chętnym w prawidłowym wypełnieniu dokumentów. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z pomocy.

5-lecie Jednostki Strzeleckiej 4051 we Włocławku

W dniu 20 stycznia 2018r. w Centrum Kultury Browar B we Włocławku, odbyła się uroczystość 5-lecia Jednostki Strzeleckiej 4051 im. gen. broni Władysława Andersa we Włocławku. Podczas uroczystości przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej przekazał dla jednostki, "Paszport do współdziałania organizacji z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej".
Dowódca Jednostki Strzeleckiej 4051, sierż ZS Krzysztof Wójcik, wręczył Prezesowi Zarządu Rejonowego ZŻWP we Włocławku, st.chor.szt. w st.spocz. Andrzejowi Ossowskiemu podziękowanie za dotychczasową współpracę pomiędzy naszymi stowarzyszeniami.
Podczas uroczystości, w dowód uznania, za umacnianie prestiżu i wizerunku Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w społeczeństwie Dowódca Jednostki 4051 we Włocławku, sierż. ZS Krzysztof Wójcik uhonorowany został medalem pamiątkowym XXXV- lecia ZŻWP.

/Zdjęcia z uroczystości w zakładce GALERIA/  

Wieczornica w Kaliskach

W dniu 24 listopada delegacja zarządu rejonowego, uczestniczyła w wieczornicy, zorganizowanej pod kierownictwem swoich nauczycieli,  przez uczniów Szkoły Podstawowej im. st.sierż. Mieczysława Majchrzaka w Kaliskach. Tematem wieczornicy była "Historia Polskiej Pieśni Patriotycznej". Na uroczystość przybyli licznie zaproszenia goście, nasi koledzy ze Stowarzyszenia Saperów Polskich oraz mieszkańcy pobliskich miejscowości. Naszą delegację stanowili koledzy: Andrzej Ossowski, Stanisław Sierocki, Roman Gruszczyński oraz Stanisław Golasiński.
W trakcie wieczornicy Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP we Włocławku st.chor.szt. w st.spocz. Andrzej Ossowski, w imieniu Zarządu Głównego Związku, za przekazywanie i kultywowanie tradycji patriotycznych oraz współpracę ze Związkiem wręczył pani dyrektor szkoły Urszuli Paczkowskiej, Złoty Medal ZŻWP, przyznany przez ZG ZŻWP.
(zdjęcia z wieczornicy można obejrzeć w zakładce "GALERIA").

Narodowe Święto Niepodległości

W dniu 10 listopada 2017r. spotkaliśmy się podczas zorganizowanej przez Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Włocławku akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystość odbyła się w Sali Bankietowej "Casino" we Włocławku. Punktualnie o godzinie 12.00, wiceprezes ZR ds. pro-obronnych mjr rez. Jerzy Chełminiak zapoznał zebranych z przebiegiem akademii, po czym wprowadzono związkowy sztandar ZR i odśpiewano hymn państwowy.
Następnie Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP we Włocławku, st.chor.szt.w st.spocz. Andrzej Ossowski powitał wszystkich uczestników. Na uroczystość przybyli, oprócz członków włocławskiej organizacji :
Prezydent Włocławka Pan Marek Wojtkowski; Wiceprezes Zarządu Głównego ZŻWP ds. obronnych, płk w st. spocz. Stanisław Kalski; gen. Andrzej Lelewski - były Szef Zarządu Planowania Operacyjnego P3 Sztabu Generalnego WP; ppłk Bogdan Mielniczek - Komendant Straży Miejskiej;  Adam Rejmak - Dziekan Wydziału Nauk Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej; Beata Pawłowska - Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku; Honorata Maj - Dyrektor Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu; płk Ryszard Chodynicki - Prezes Stowarzyszenia Saperów Polskich we Włocławku; Henryk Baranowski - Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Oddział Włocławek; Krystyna Majczyńska - Prezes Związku Inwalidów Wojennych Oddział Włocławek; Jacek Kazanecki - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. 3 Warszawskiego Pułku Pontonowego we Włocławku; Urszula Paczkowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Kaliskach; Aneta Złotowska - Dyrektor Przedszkola Publicznego im. Słoneczny Domek we Włocławku; Jacek Jabłoński - Prezes Zarządu Spółki "Baza" we Włocławku.
Po powitaniu gości głos zabrał sekretarz ZR ppłk w st.spocz. Marian Daniewski. Poinformował on zebranych o wyróżnieniach jakie zostały udzielone naszym członkom. W  dowód uznania za integrowanie środowiska byłych żołnierzy, utrwalanie tradycji i historii naszego narodu i wojska polskiego oraz budowanie dobrego imienia miasta Włocławka, Prezydent Włocławka skierował pisma gratulacyjne dla: płk w st. spocz. Marka Bielca - Prezesa Zarządu Głównego ZŻWP i st.chor.szt.w st. spocz. Andrzeja Ossowskiego - Prezesa ZR ZŻWP we Włocławku, w których czytamy:
"... dziękuję za zaangażowanie i godne reprezentowanie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. To wspaniała i wyjątkowa organizacja, która integruje byłych i obecnych żołnierzy oraz dba o utrwalanie tradycji i historii walki narodu polskiego o niepodległość.
     Jesteście Państwo nauczycielami i autorytetami dla najmłodszego pokolenia Polaków, w tym dla uczniów włocławskich szkół. Cieszę się, że ten wymiar edukacji jest realizowany m.in. przy udziale osób zrzeszonych w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i serdecznie Państwu za to dziękuję. Międzypokoleniowe spotkania i różnego rodzaju uroczystości budują dobre imię Włocławka - miasta, które zawsze pamięta o ofierze żołnierzy Wojska Polskiego w dziejach walk o suwerenność.
      Życzę satysfakcji z działalności na rzecz Włocławka i regionu oraz wszelkiej pomyślności w kontynuowaniu chlubnego dorobku i tradycji Wojska Polskiego." 
Po wręczeniu pism od prezydenta, zostały odczytane pozostałe wyróżnienia.
Zarząd Główny ZŻWP  wyróżnił:
Krzyżem Srebrnym "Za Zasługi dla ZŻWP"
- mjr rez. Jerzego Chełminiaka
- por. w st. spocz. Zbigniewa Sarnowskiego

Odznaką Honorową "Za Zasługi dla ZŻWP"
- st.aspiranta szt. Zbigniewa Chełmickiego

 

                "Medalem Pamiątkowym XXXV-Lecia ZŻWP"
- ppłk w st. spocz. Jana Augustyniaka
- ppłk w st. spocz. Mieczysława Kokoszkę
- mjr w st. spocz. Józefa Jaśkiewicza
- mjr w st. spocz. Stefana Langowskiego
- mjr w st. spocz. Mieczysława Paczuskiego
                  - st. chor. szt. w st. spocz. Henryka Krzysztoforskiego
                 - mgr Jacka Jabłońskiego
                         Dyplomem Uznania
                 - Annę Jędrusiak
                 - Irenę Nowakowską
                 - płk w st. spocz. Bolesława Walendzika
                 - ppłk rez. Bogdana Mielniczka
                 - por. rez. Waldemara Panerta
                 - st. chor. w st. spocz. Ryszarda Przewłokę

Zarząd Rejonowy ZŻWP we Włocławku, wyróżnił:
           wpisem do "Honorowej Księgi Zasłużonych" Zarządu Rejonowego
- kpt. w st. spocz. Jana Wiśniewskiego
- st. chor. w st. spocz. Walentego Farbotkę
                                   
            Podziękowaniem
                   - Lidię Piechocką-Witczak
                  - gen. dyw. Andrzeja Lelewskiego

Zarząd Koła nr 1 ZŻWP we Włocławku, wyróżnił:
                               "Medalem pamiątkowym ZŻWP"
- mjr rez. Mirosława Rozbickiego
- mjr rez. Stanisława Sierockiego
- kpt. w st. spocz. Stefana Kaletę
- por. rez. Piotra Wojdyło
- chor. szt. rez. Tadeusza Koperskiego
                                - mł. chor. rez. Romana Gruszczyńskiego
                                - plut. w st. spocz. Stanisława Golasińskiego
                                        Dyplomem Uznania
                               - st. chor. szt. w st. spocz. Wiesława Guziejewskiego
                               - sierż. w st. spocz. Jerzego Przymusa.
Po wręczeniu wyróżnień zabrał głos Prezydent Włocławka, który pogratulował wyróżnionym oraz złożył życzenia pozostałym członkom Związku. Po panu prezydencie głos zabrał wiceprezes ZG ZŻWP płk w st. spocz. Stanisław Kalski, który przekazał na ręce prezydenta Włocławka przesłanie od Zarządu Głównego ZŻWP. Następnie głos zabrał kol. por. w st. spocz. Zbigniew Sarnowski, który w imieniu wyróżnionych, podziękował za otrzymane wyróżnienia.
Po wyprowadzeniu sztandaru, odbyła się część artystyczna akademii, w której wystąpił chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Włocławka. Chór wykonał wiązanki pieśni patriotycznych i wojskowych, za które otrzymał gromkie brawa.
Ostatnim akordem uroczystości było wykonanie wspólnego zdjęcia wszystkich wyróżnionych.
- zdjęcia z uroczystości można obejrzeć w zakładce "Galeria". 
Kontynuacją obchodów Narodowego Święta Niepodległości, oprócz akademii, był nasz udział w uroczystościach w dniu 11 listopada, zorganizowanych przez Urząd Miasta Włocławek, jakie odbyły się na Placu Wolności. Byliśmy obecni także na mszy za Ojczyznę we włocławskiej Katedrze.   

Dzień Wszystkich Świętych

W dniu 1 listopada obchodziliśmy uroczystość Wszystkich Świętych. Byliśmy z rodzinami na cmentarzach, stawaliśmy przy grobach naszych bliskich, rodziców, krewnych, znajomych kładąc kwiaty, zapalając znicze.
Członkowie Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Włocławku, stanęli także w zadumie przy grobach swoich kolegów, którym "udało się" wyprzedzić nas w tej drodze bez powrotu. Zapaliliśmy znicze na grobie wieloletniego prezesa koła nr 1 i zarządu rejonowego /wojewódzkiego/ ZŻWP we Włocławku, śp. st.chor.szt. Zenona Kuźmy oraz patrona kola nr 1, śp. ppłk inż. Cyryla Boraka.
Delegacja ZR wzięła także udział w kweście, której celem jest ratowanie zabytkowych nagrobków włocławskiego cmentarza.

 

1 2 3

Apel Zarządu Głównego ZŻWP

Na stronie internetowej Zarządu Głównego ZŻWP, został opublikowany apel Zarządu Głównego ZŻWP, skierowany do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zachęcamy do lektury tego dokumentu, pod adresem http://www.zzwp.pl

78 rocznica napaści ZSRR na Polskę

Przedstawiciele Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Włocławku na czele z jego prezesem kol. Andrzejem Ossowskim, wzięli udział w uroczystości upamiętniającej 78 rocznicę agresji ZSRR na Polskę. 17 września 2017r. o godz. 12.00 przy Pomniku Żołnierzy Armii Krajowej w Parku im. Władysława Łokietka, po przemówieniu okolicznościowym wygłoszonym przez prezydenta Włocławka Marka Wojtkowskiego, w hołdzie obrońcom naszej Ojczyzny z września 1939r. złożono wiązanki i kwiaty pod pomnikiem.
Naszą delegację stanowili koledzy: Andrzej Ossowski, Marian Daniewski i Stanisław Sierocki. Obecny był także "etatowy" poczet sztandarowy zarządu w składzie: Roman Gruszczyński, Jan Obernikowicz i Stanisław Golasiński.
W uroczystości wzięli także udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele i poczty sztandarowe służb mundurowych, kombatanci. Obecny był poczet sztandarowy naszych kolegów z koła nr 19 Stowarzyszenia Saperów Polskich oraz poczty sztandarowe włocławskich uczelni wyższych i szkół.

 

4 5 2 3 6 1

78 rocznica wybuchu II wojny światowej

W dniu 1 września uczciliśmy pamięć żołnierzy, którzy we wrześniu 1939 roku bronili naszej Ojczyzny. O godzinie 11.00, przy Obelisku 14 Pułku Piechoty Ziemi Kujawskiej przy ul. Żytnej we Włocławku, Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, zorganizował uroczystość, w której oddaliśmy hołd żołnierzom 14 pułku.
W uroczystości upamiętniającej 78 rocznicę wybuchu II wojny światowej wzięli udział: prezydent  Włocławka Marek Wojtkowski oraz jego zastępczyni Barbara Moraczewska; radny Włocławka Krzysztof Kukucki; przedstawiciel klubu SLD; Komendanci: WKU ppłk Radosław Niecikowski oraz Straży Miejskiej ppłk Bogdan Mielniczek; gen. dyw. Andrzej Lelewski; Wiceprezes koła nr 19 Stowarzyszenia Saperów Polskich we Włocławku mjr rez. Zdzisław Pierzchała; Dyrektor Zespołu Szkół Akademickich Zbigniew Suszyński; delegacja młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 2 we Włocławku; delegacja Związku Inwalidów Wojennych RP oraz licznie zebrani członkowie ZŻWP we Włocławku.
Pod obeliskiem obecne były również poczty sztandarowe organizacji kombatanckich i włocławskich szkół oraz werbliści i sygnalista Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Powiatu Lipnowskiego.
Przywitał przybyłych na uroczystość Prezes ZR, kol Andrzej Ossowski, okolicznościowe przemówienie wygłosił kol. Jerzy Chełminiak. 
Po przemówieniu, w hołdzie żołnierzom 14 Pułku Piechoty Ziemi Kujawskiej, delegacje złożyły pod obeliskiem wiązanki kwiatów oraz zapalono okolicznościowe znicze. Uroczystość zakończono sygnałem, wykonanym na trąbce, "Śpij kolego".
O godz. 12.00, delegacja Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, wzięła udział w uroczystości zorganizowanej przez UM Włocławek przy Pomniku Żołnierza Polskiego na Placu Wolności.
/ zdjęcia z obu uroczystości można obejrzeć w zakładce "GALERIA"/.

Obchody Święta Wojska Polskiego

W dniu 15 sierpnia 2017 roku, o godzinie 12.00 na Placu Wolności we Włocławku, odbyła się uroczystość z okazji Święta Wojska Polskiego. Po odegraniu hymnu państwowego oraz hejnału Włocławka, okolicznościowe przemówienie wygłosił Prezydent Włocławka Pan Marek Wojtkowski. Następnie wiceprzewodniczący Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Włocławku, mjr rez. Jerzy Chełminiak odczytał uchwałę Zarządu Głównego ZŻWP, w sprawie wyróżnień członków włocławskiej organizacji. Za szczególne zasługi dla Związku w działalności społeczno-wychowawczej, patriotyczno - obronnej i organizacyjnej zostali wyróżnieni:
 - wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
    płk w st.spocz. Jan Czyżewicz;
 - Srebrnym Krzyżem Zasługi dla ZŻWP
   kpt.rez. Mirosław Grzelak;
 - Brązowym Krzyżem Zasługi dla ZŻWP
   mjr rez. Jan Olszewski
   st.chor. rez. Adam Góral
   plut. rez. Stanisław Golasiński;
 - Medalem XXXV-Lecia ZŻWP
   ppłk w st.spocz.Marian Daniewski
   ppłk w st.spocz. Józef Wieczorek.
Odznaczenia wręczył Prezydent Miasta Pan Marek Wojtkowski oraz członek Zarządu Głównego, Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP we Włocławku kol. Andrzej Ossowski. Po wręczeniu wyróżnień, delegacje biorące udział w uroczystości, złożyły pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego wiązanki kwiatów. 
/ zdjęcia z uroczystości można obejrzeć z zakładce "GALERIA"/.

XI Krajowy Zjazd Delegatów


W dniach 27 - 28 czerwca 2017r. we Włocławku odbył się XI Krajowy Zjazd Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Podczas obrad dokonano oceny działalności naszej organizacji. Zjazd wybrał nowe władze Związku oraz określił zadania jakie czekają Związek w nowej kadencji.
Nowe Prezydium Zarządu Głównego stanowią:
- płk Marek Bielec - Prezes Związku;
- płk Jan Kacprzak - Sekretarz Generalny Zarządu Głównego;
- płk Stanisław Kolski - Wiceprezes ZG ds.Obronnych i Bezpieczeństwa;
- płk Henryk Budzyński - Wiceprezes ZG ds. Społecznych;
- płk Miłosz Biały - Wiceprezes ZG ds. Socjalno - Zdrowotnych;
- płk Adam Spychalski - Wiceprezes ZG ds. Ekonomicznych/Skarbnik ZG;
- płk Romuald Detmer - Członek Prezydium ZG;
- płk Józef Mól - Członek Prezydium ZG;
- płk Józef Mroczka - Członek Prezydium ZG;
- płk Lech Pietrzak - Członek Prezydium ZG;
- płk Andrzej Sawicki - Członek Prezydium ZG.
Do nowych władz Związku został także wybrany nasz przedstawiciel, Prezes Zarządu Rejonowego we Włocławku, kol. Andrzej Ossowski. Wszystkim kolegom wybranym do nowych władz Związku, serdecznie gratulujemy. Z pełnym składem nowo wybranych władz można zapoznać się na stronie internetowe Zarządu Głównego.
Podczas zjazdu delegaci uchwalili apel do władz Rzeczypospolitej Polskiej, który prezentujemy poniżej:

Fotorelacja z obrad w zakładce "GALERIA".

Święto pułku

W dniu 6 czerwca, corocznie obchodzimy święto 3 Włocławskiego Pułku Pontonowego im.gen. Karola Sierakowskiego (obecnie 3 Batalion Drogowo-Mostowy).
Na pamiątkę przyjętych tradycji, sławnych jednostek inżynieryjnych Wojska Polskiego, datę święta ustanowiono na dzień zorganizowania 3 Pułku Saperów Wileńskich.
Pułk we Włocławku przyjął w dziedzictwo tradycje takich jednostek inżynieryjnych jak: 3 Pułku Saperów Wileńskich (okres międzywojenny), 3 Brygady Pontonowo-Mostowej (okres II wojny światowej), i 1, a następnie 3 Warszawskiego Pułku Pontonowego (okres powojenny).
3 Pułk Saperów Wileńskich zorganizowany został 6 czerwca 1921r. w Grudziądzu, skąd 28 czerwca 1921r. przeniesiono go na stałe miejsce postoju do Wilna. Najstarszym batalionem saperskim pułku, a nawet w całym wojsku II Rzeczypospolitej, był I batalion saperów im. Tadeusza Kościuszki utworzony w listopadzie 1918 roku w Warszawie.
Drugim batalionem wchodzącym w skład pułku, był XIX batalion saperów. Zorganizowany został w styczniu 1920 roku w Grodnie.
Trzecim batalionem, stanowiącym część składową pułku, był XXIX batalion saperów, który został powołany do życia w Warszawie na Marymoncie w czerwcu 1921r.
W czasie wojny polsko-radzieckiej pododdziały wchodzące w skład 3 Pułku Saperów Wileńskich wykonywały wiele ważnych odpowiedzialnych i różnorodnych prac inżynieryjnych.
W maju 1929 roku, w związku ze znaczną redukcją wojsk saperskich, 3 Pułk Saperów Wileńskich przekształcono w 3 batalion, który wspólnie z 2 i 6 batalionem wszedł w skład 3 Brygady Saperów, a od 1934r. podlegał 1 Brygadzie Saperów.
Po ogłoszeniu mobilizacji alarmowej 23 marca 1939 roku batalion zmobilizował 53 batalion saperów, który został skierowany do dyspozycji Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Narew", zaś w ramach mobilizacji alarmowej z 23 sierpnia 1 batalion saperów dla 1 Dywizji Piechoty Legionów i 19 batalion saperów dla 19 Dywizji Piechoty.
W przeddzień święta pułku, byli żołnierze pułku, członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Włocławku wzięli udział w mszy odprawionej przez ks. prałata ppłk. Zbigniewa Szygendę w kościele Zbawiciela przy parku Łokietka. Msza odprawiona była w intencji tych wszystkich byłych żołnierzy pułku, którzy odeszli na "Wieczną Wartę", a także za obecnie żyjących.
/zdjęcia z uroczystości w zakładce GALERIA/


Opracowano na podstawie:
- S. Skrzyński, 3 PUŁK SAPERÓW WILEŃSKICH , w Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej, 3 WŁOCŁAWSKI PUŁK PONTONOWY im. gen. Karola Sierakowskiego, Oficyna Wydawnicza "Ajaks" Pruszków 1994.

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa jest polskim świętem obchodzonym corocznie 29 maja. W ten dzień oddajemy hołd żołnierzom, policjantom, strażakom, funkcjonariuszom straży granicznej, BOR i innych służb, które wykonują misje poza granicami kraju.
Łączy się to święto z obchodami Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ. Świętem ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.  Celem obchodów tego dnia jest oddanie hołdu wszystkim, którzy służyli i nadal służą w operacjach pokojowych ONZ.
Uczestnicy działań poza granicami kraju i misji pokojowych ONZ są także we Włocławku. Są to m.in. nasi koledzy, członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego: Chodynicki Ryszard, Góral Adam, Kaleta Stefan, Koperski Tadeusz, Krzysztoforski Henryk, Lewandowski Andrzej, Łastowski Jerzy, Mielniczek Bogdan, Sierocki Stanisław, Szymański Stanisław.
Wszystkim, dla których te święta ustanowiono składamy nasze koleżeńskie życzenia: zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń oraz zapewniamy Was, że trud i wysiłek a często zdrowie jakie oddaliście naszej Ojczyźnie, służąc w misjach budowania światowego bezpieczeństwa i pokoju pozostanie w naszej pamięci.

26 maj Dzień Matki

/uruchom muzykę pod kartką/

 


W materiale wykorzystano tekst z: iwoman.pl;
muzyka : proxy.minitown.pl

„JUBILACI ŻYCIA” – 2017

1W dniu 5 maja w Urzędzie Miejskim we Włocławku, odbyło się spotkanie władz miasta z "Jubilatami Życia", członkami Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zrzeszonymi we włocławskiej organizacji. Odbyło się ono pod patronem, Prezydenta Miasta Włocławka, pana Marka Wojtkowskiego. W spotkaniu, oprócz naszych  jubilatów wzięli udział: Pani Barbara Moraczewska - Zastępca Prezydenta ds. edukacji i spraw społecznych, Pan Krzysztof Kukucki - Przewodniczący Rady Miasta Włocławka, gen.dyw. Andrzej Lelewski,  Andrzej Ossowski - Prezes ZR ZŻWP we Włocławku, prezesi kół oraz licznie zebrane włocławskie media.
Po powitaniu przez prezesa ZR, głos zabrała Pani Barbara Moraczewska, która w imieniu prezydenta miasta - nieobecnego z ważnych przyczyn służbowych -  w ciepłych słowach pogratulowała naszym jubilatom. Do życzeń i gratulacji dołączył także, w imieniu własnym jak i rady miasta, Pan Krzysztof Kukucki. Następnie wręczono obecnym jubilatom przygotowane przez urząd miasta "Listy gratulacyjne" oraz kwiaty. 2Podziękowanie za złożone życzenia, w imieniu jubilatów złożył, członek koła nr 1, jednocześnie Prezes Koła nr 19 Stowarzyszenia Saperów Polskich we Włocławku, kol. płk w st.spocz. Ryszard Chodynicki.
 

Nowe władze włocławskiej organizacji ZŻWP

W dni 12 kwietnia 2017 roku, odbył się X rejonowy zjazd delegatów włocławskiej organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Dokonano na nim podsumowania czteroletniej działalności związku i jego władz. Zebranie prowadził ustępujący prezes kol. Bogdan Mielniczek. 
Przewodniczący komisji wyborczej, kol. Stanisław Sierocki poinformował zebranych o prawomocności zjazdu. Następnie kol. Bogdan Mielniczek podsumował realizację zadań, jakie ustępujące władze rejonowe postawiły przed sobą i członkami włocławskiej organizacji, na początku dziewiątej kadencji. Po prezesie, wystąpił skarbnik ustępującego zarządu, kol. Jan Olszewski, który zapoznał delegatów z działalnością finansową, prowadzoną przez ustępujące władze. 
Następnie głos zabrał przewodniczący Rejonowe Komisji Rewizyjnej, kol. Władysław Borkowski. Na zakończenie swojego wystąpienia, przedstawił wniosek komisji o udzielenie absolutorium, ustępującemu zarządowi rejonowemu. Delegaci, wniosek poparli i zatwierdzili.
W kolejny punkcie zjazdu, przystąpiono do wyboru nowych władz. Delegaci, w głosowaniu tajnym wybrali, na Prezesa Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Włocławku, kol. Andrzeja Ossowskiego. 
Członkami, nowych władz zostali:
- Wiceprezes ZR ZŻWP ds. pro-obronnych - kol. Jerzy Chełminiak
- Wiceprezes ZR ZŻWP ds. socjalno-bytowych - kol. Bogdan Mielniczek
- Sekretarz ZR ZŻWP - kol. Marian Daniewski
- Skarbnik ZR ZŻWP - kol. Mirosław Grzelak.
Członkami ZR ZŻWP zostali wybrani kol.:
- kol. Adam Góral
- kol. Mieczysław Paczuski
- kol. Stanisław Sierocki
- kol. Jan Wiśniewski.
W trakcie zjazdu wybrano także pozostałe władze rejonowe. Są to:
Rejonowa komisja rewizyjna
- przewodniczący - kol. Władysław Borkowski
- wiceprzewodniczący - kol. Tadeusz Głowacki
- sekretarz - kol. Stanisław Golasiński
Rejonowy sąd koleżeński
- przewodniczący - kol. Jan Olszewski
- wiceprzewodniczący - kol. Ryszard Przewłoka
- sekretarz - kol. Janina Jaworska
Po dokonanym wyborze delegaci zatwierdzili "Plan działania" włocławskiej organizacji, na kolejną czteroletnią kadencję.
Na zakończenie, kol. Andrzej Ossowski złożył wszystkim delegatom, a za ich pośrednictwem pozostałym członkom włocławskiej organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, serdeczne, wielkanocne życzenia.     

Rejonowy zjazd delegatów we Włocławku

W dniu 12 kwietnia 2017 roku o godz. 16.30, w siedzibie Zarządu Rejonowego we Włocławku, przy ul. Żabiej 12a, odbędzie się rejonowy zjazd delegatów włocławskiej organizacji ZŻWP. Na delegatów koła zgłosiły następujących kolegów:
1. Borkowski Władysław                               17. Koperski Tadeusz                          
2. Chełmicki Zbigniew                                   18. Lewandowski Andrzej                       
3. Chełminiak Jerzy                                       19. Mielniczek   Bogdan
4. Chodynicki Ryszard                                   20. Nowak Roman                        
5. Daniewski Marian                                       21. Olesiński Zbigniew                                
6. Głowacki Tadeusz                                      22. Olszewski Jan                                
7. Golasiński Stanisław                                  23. Ossowski Andrzej                                  
8. Góral Adam                                                24. Paczuski Mieczysław                         
9. Gruszczyński Roman                                 25. Panert Waldemar
10. Grzelak Mirosław                                      26. Przewłoka Ryszard                
11. Jaworska Janina                                       27. Rozbicki Mirosław            
12. Jędrusiak Anna                                         28. Sarnowski Zbigniew                             
13. Kaleta Stefan                                            29. Sierocki Stanisław
14. Kamiński Czesław                                    30. Walendzik Bolesław                             
15. Katolik Zygmunt                                       31. Wiśniewski Jan
16. Kołodziej Józef     

Podczas zjazdu delegaci:
- uchwalą główne kierunki działalności włocławskiej organizacji rejonowej;
- rozpatrzą sprawozdanie zarządu rejonowego, rejonowej komisji rewizyjnej oraz
  rejonowego sądu koleżeńskiego;
- dokonają oceny działalności włocławskiej organizacji oraz władz rejonowych związku;
- wybiorą prezesa oraz członków zarządu rejonowego, rejonowej komisji rewizyjnej
  i rejonowego sądu koleżeńskiego:
- podejmą uchwały w sprawach wniesionych pod obrady zjazdu.
Wszystkich kolegów, delegatów serdecznie zapraszamy na zjazd.

72 rocznica wkopania pierwszego słupa granicznego

          27 lutego 2017 roku, członkowie włocławskiej organizacji, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, wzięli udział w zorganizowanej przez Stowarzyszenie Saperów Polskich, koło nr 19 we Włocławku, uroczystości poświęconej 72 rocznicy wkopania pierwszego polskiego słupa granicznego w Czelinie nad Odrą. Słup z piastowskim orłem, wkopali  żołnierze 6 samodzielnego zmotoryzowanego batalionu pontonowo-mostowego, 27 lutego 1945 roku.  Po zakończeniu działań wojennych, batalion - wchodzący w skład 3 Zmotoryzowanej Brygady Pontonowo-Mostowej, wraz z jej pozostałymi pododdziałami został skierowany do Włocławka. Po przeformowaniu brygady  w pułk, zajął koszary po 14 pułku piechoty przy ul. Żytniej.  
Podczas uroczystości, wśród wielu zabierających głos gości, przemówił również członek naszego związku - Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - płk w st. spocz.dr Jan Czyżewicz. Jako artylerzysta, przeszedł cały szlak bojowy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, od Lenino do Berlina. Podziękował, saperom, za pamięć o  żołnierzach I Armii Wojska Polskiego, walczących o wyzwolenie spod okupacji hitlerowskiej.
Po licznych przemówieniach, delegacje przybyłe pod pomnik Sapera 3 Warszawskiego Pułku Pontonowego, złożyły wiązanki kwiatów.
/ foto.: www.q4.pl /

1b3d584065b987d656bcca09aa49d889-copy

20170227_115548-copy

7abe84413874bd2385a2d7bca6727561-copy

75bcc633248fc9327a8c04ceaddd27d4-copy

4ff0bb243c946c96e72e9ae2a0f111c4-copy

c3169baf00141660ab26dc5bb5963122-copy

Apel Zarządu Głównego ZŻWP

Koło nr 1 po wyborach

W dniu 14 lutego 2017 odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w kole nr 1 ZŻWP we Włocławku. Dokonano na nim podsumowania czteroletniej kadencji oraz wybrano nowe władze. Szczegóły w zakładce "Koło nr 1".

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze koła nr 1.

W dniu 14 lutego /wtorek/ odbędzie się zebranie sprawozdawczo - wyborcze koła nr 1.
Szczegóły w zakładce - Koło nr1.

Darowizna na pomoc prawną

Zarząd Rejonowy informuje, że Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP podjęło decyzję o uruchomieniu zbiórki darowizn na pomoc prawną dla obrony naszych emerytur i rent.
W związku z powyższym zwracamy się do naszych członków, a za Waszym pośrednictwem, do pozostałych naszych kolegów, byłych żołnierzy zawodowych / którzy nie są naszymi członkami/ z prośbą o rozpowszechnienie i wsparcie tej akcji.
Zakres przewidywanej pomocy obejmuje również wnoszenie skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Darowizny na ten cel prosimy wpłacać na rachunek bankowy Zarządu Głównego ZŻWP nr 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055
obowiązkowo z dopiskiem "DAROWIZNA NA POMOC PRAWNĄ".

ŻYCZENIA NOWOROCZNE

Kończy się rok 2016, dziękując wszystkim naszym członkom oraz sympatykom za ten mijający, prosimy o przyjęcie życzeń na ten nadchodzący:
noworoczne-2017-1-copy

 


tapeta kartki: www.tapeteos.pl

Parlamentarzyści o projekcie zmian w ustawie

Na stronie ZG ZŻWP można zapoznać się z poglądami niektórych parlamentarzystów, w sprawie stanowiska Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP, dotyczącego zmian w ustawie o naszych emeryturach. Zachęcamy do zapoznania się z prezentowanym materiałem.  

EMERYTURY WOJSKOWE CIĄG DALSZY

Zarząd Rejonowy ZŻWP we Włocławku informuje, że na stronie internetowej ZG ZŻWP można zapoznać się ze stanowiskiem Prezydium Zarządu Głównego w sprawie proponowanych zmian w naszej ustawie emerytalnej oraz listem byłych ministrów obrony do Marszałka Sejmu RP.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami.
Adres internetowy - www.zgzzwp.pl

EMERYTURY WOJSKOWE

Zarząd Rejonowy informuje, że na stronie internetowej ZG ZŻWP można zapoznać się z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin.
Zachęcamy do zapoznania się z projektem.
- adres internetowy: www.zzwp.pl/adresy/zarząd-główny.

Uroczyste Spotkanie

W dniu 9 listopada w "Kasynie" przy ul. Żytniej we Włocławku odbyło się uroczyste spotkanie członków włocławskiej organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Spotkanie zorganizowane przez Zarząd Rejonowy prowadził sekretarz zarządu kol. Stanisław Sierocki. Po wprowadzeniu sztandarów zebrani odśpiewali hymn państwowy. Oprócz sztandaru związkowego w uroczystości wzięły udział delegacje ze sztandarami: Gimnazjum nr 2 im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku.
Uroczystość, swoją obecnością uświetnili: p. Piotr Krygier - Naczelnik Wydziału Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku; p. Barbara Moraczewska - Zastępca Prezydenta Włocławka ds. Edukacji i Spraw Społecznych; p. Marek Bielec - Wiceprezes ZG ZŻWP ds. Ekonomicznych; p. Adam Rejmak - Dyrektor Wydziału Nauk Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku; p. Wioletta Pawłowska - p.o. Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku; p. Jacek Kazanecki - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. 3 Warszawskiego Pułku Pontonowego we Włocławku; p. Ewa Cieślak - Dyrektor Gimnazjum nr 2 im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku; p. Magdalena Lewandowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku; p. Urszula Paczkowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. st.sierż. Mieczysława Majchrzaka w Kaliskach; p. Ryszard Chodynicki - Prezes Koła nr 19 Stowarzyszenia Saperów Polskich we Włocławku; p. Henryk Baranowski - Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych we Włocławku; p. Krystyna Majczyńska - p.o. Prezesa Związku Inwalidów Wojennych we Włocławku.
Referat okolicznościowy wygłosił Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP kol. Bogdan Mielniczek. W pierwszej części wystąpienia nawiązał do zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości, które obchodzimy corocznie w dniu 11 listopada. Podkreślił że, ..."11 listopada obchodzony jako Narodowe Święto Niepodległości to wyraz szacunku dla minionych pokoleń, walczących o wolną ojczyznę.[.....]. Jednak nie wolno nam zapomnieć o zagrożeniach. Wolność nie jest dana nam raz na zawsze".
Następnie prezes ocenił działalność naszej organizacji, mówiąc m.in.  ..." Mogę z satysfakcją stwierdzić, że wszystkie zadania, które postawił przed sobą zarząd rejonowy zostały w pełni zrealizowane".
Ta realizacja zadań mogła się dokonać tylko dzięki dużemu zaangażowaniu naszych członków. Dlatego zarząd rejonowy wystąpił do zarządu głównego związku z wnioskami, które znalazły odzwierciedlenie w wyróżnieniu najaktywniejszych członków. Otrzymali je koledzy:
Złoty Krzyż "Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego"
zloty-krzyz-za-zaslugi- kol. Farbotko Walenty;
- kol. Paczuski Mieczysław;

 

Srebrny Krzyż "Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego"
srebrny- kol. Sierocki Stanisław;

 

 

Brązowy Krzyż "Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego"
brazowy- kol. Borkowski Władysław;
- kol. Gruszczyński Roman;

 

 

Odznakę Honorową "Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego"
odznaka-za-zaslugi-copy- kol. Biliński Stanisław;
- kol. Katolik Zygmunt;
- kol. Kołodziej Józef;
- kol. Nowak Roman;

 

Złoty medal "XXXV - Lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego"
medal_xxxv1- kol. Albiński Stefan;  
- kol. Bytner Mirosław,                                      
- kol. Chodynicki Ryszard;
- kol. Czyżewicz Jan;    
- kol. Grzelak Mirosław;               
- kol. Janiszewski Zdzisław;
- kol. Jankowski Józef;
- kol. Kamiński Czesław;
- kol. Kłosowski Ryszard;
- kol. Mazur Krystyna;
- kol. Mielczarczyk Henryk;
- kol. Mielniczek Bogdan;
- kol. Olesiński Zbigniew;
- kol. Olszewski Jan;
- kol. Pawłowski Jan;
- kol. Sarnowski Zbigniew;
- kol. Szpak Witold;
- kol. Szymański Stanisław;
- kol. Walendzik Bolesław;
- kol. Wiśniewski Jan.

Uroczystość zakończył występ chóru Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który za wykonanie wiązanek pieśni patriotycznych został nagrodzony gromkimi brawami.
/ Zdjęcia z uroczystości, patrz zakładka GALERIA /.

„GŁOS WETERANA I REZERWISTY”

gwir-1-2-copySzanowne koleżanki i koledzy, w związku z koniecznością określenia liczby zamawianych egzemplarzy naszego czasopisma "Głos Weterana i Rezerwisty", bardzo prosimy o zgłaszanie swojego akcesu na jego prenumeratę w 2017 roku. Jest to czasopismo żołnierzy rezerwy, w którym możemy przeczytać wiele ciekawych artykułów o naszej, związkowej działalności z terenu różnych "garnizonów". W minionym roku ukazało się kilka artykułów o działalności naszych, włocławskich członków związku. Jesteśmy przekonani, że przyszły rok - 2017 - przyniesie nam większą ilość artykułów o naszej włocławskiej działalności związku a przede wszystkim o działalności jej członków.
Swój akces prosimy składać do końca października. Termin ten nie jest związany z koniecznością wniesienia opłaty. Opłatę w wysokości 78,00 zł należy dokonać do końca listopada 2016r. Akces na prenumeratę prosimy składać osobiście w biurze zarządu rejonowego - w dni dyżurów, tj. w każdą środę i piątek w godz. od 10.00 do 12.00 - lub telefonicznie na numer telefonu:  54 416-62-60 w.62.
Można także swój akces zgłosić telefonicznie do prowadzącego w tym roku prenumeratę w zarządzie rejonowym, kol. Jerzego Chełminiaka, na nr telefonu 663 039 530.
Prosimy kolegów o terminowe podjęcie swojej decyzji.

W hołdzie żołnierzom spod Lenino

W dniu 12 października 2016 roku, przedstawiciele Zarządu Rejonowego wzięli udział, w zorganizowanej przez Stowarzyszenie Saperów Polskich, koło nr 19 we Włocławku uroczystości poświęconej 73 rocznicy bitwy pod Lenino. Po okolicznościowych przemówieniach, kwiaty pod Pomnikiem 3 Warszawskiego Pułku Pontonowego, w hołdzie żołnierzom 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki,  w imieniu zarządy złożyli kol.: Władysław Borkowski oraz Zbigniew Olesiński. Poczet sztandarowy wystawiony przez koło nr 3 naszego związku stanowili kol.: Marian Daniewski oraz Jan Wiśniewski. 

W hołdzie obrońcom Polski 1939 roku

2W dniu 1 września 2016 roku oddaliśmy hołd wszystkim żołnierzom września 1939 roku. O godz. 11.00 podczas uroczystości przygotowanej przez Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Włocławku, złożone zostały kwiaty, zapalone znicze przy pomniku żołnierzy 14 Pułku Piechoty, mężnie broniących naszej Ojczyzny przed niemieckim okupantem w 1939 roku /patrz GALERIA/.
7O godz. 12.00 na Placu Wolności odbyła się miejska uroczystość poświęcona 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Po okoliczno-ściowym przemówieniu wszyscy uczestnicy spotkania w podziękowaniu i hołdzie żołnierzom września 1939, złożyli wieńce i kwiaty przy pomniku Żołnierza Polskiego /patrz GALERIA/.

Święto Wojska Polskiego

18W dniu Święta Wojska Polskiego, 15 sierpnia 2016 roku spotkaliśmy się przy Pomniku Żołnierza Polskiego podczas uroczystości zorganizowanej przez Urząd Miasta Włocławka. Na Plac Wolności przybyły delegacje naszych parlamentarzystów, władz samorządowych na czele z Prezydentem Włocławka panem dr. Markiem Wojtkowskim, władze wojskowe na czele z komendantem WKU, komendanci policji, państwowej straży pożarnej, zakładu karnego wraz z pocztami sztandarowymi. Poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, szkół, nadleśnictwa, związków byłych żołnierzy oraz społeczeństwo włocławka. Przemówienie okolicznościowe wygłosił  prezydenta miasta.  Zebrani oddali hołd i w podziękowaniu  za trud, poświęcenie byłych i obecnych żołnierzy złożyli pod pomnikiem wiązanki kwiatów. Wiązankę kwiatów od ZŻWP oddział włocławek złożyli kol.: gen.dyw. rez. Andrzej Lelewski, płk rez. Witold Terechowicz oraz st.chor.szt.rez. Andrzej Ossowski, natomiast  skład pocztu sztandarowego stanowili kol.:  Roman Gruszczyński, Stanisław Golasiński  i Jan Obernikowicz.
8Po zakończonej uroczystości miejskiej Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego uczcił pamięć po byłych żołnierzach przy Pomniku 3 Warszawskiego Pułku Pontonowego. Pod pomnikiem złożono kwiaty oraz zapalono znicz w intencji byłych żołnierzy Garnizonu włocła-wskiego. Oddano cześć byłym żołnierzom 14 pułku piechoty stacjonującego przed wybuchem II wojny światowej w koszarach przy ul. Żytniej, żołnierzom 3 Pułku Saperów Wileńskich, których tradycje przejęli włocławscy saperzy  oraz żołnierzom:  3 Zmotoryzowanej Brygady Pontonowo - Mostowej, 1 Samodzielnego Zmotoryzowanego Pułku Pontonowo - Mostowego, 3 Warszawskiego Pułku Pontonowego, 3 Włocławskiego Pułku Pontonowego im. gen. Karola Sierakowskiego,  3 Włocławskiego Pułku Drogowo - Mostowego im. gen. Karola Sierakowskiego. Zebrani przez chwilę powspominali o swoich kolegach oraz ich osiągnięciach. Osiągnięciach, które zawsze przynosiły szacunek społeczny, chlubę i satysfakcję z wykonywania żołnierskich obowiązków.   

72 rocznica Powstania Warszawskiego

DSC07900 (4)W dni 1 sierpnia 2016 roku delegacja ZR w składzie kol.: Terechowicz Witold, Andrzej Ossowski oraz Władysław Borkowski wzięła udział w uroczystości zorganizowanej przez UM Włocławka, poświęconej 72 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Odbyła się ona w parku im. Władysława Łokietka przy pomniku Żołnierzy Armii Krajowej.  Uroczystość rozpoczęła się modlitwą odprawioną przez ks. prałata ppłk. Zbigniewa Szygendę, po której z krótkim przemówieniem wystąpił Prezydent Włocławka pan Marek Wojtkowski. W obecności pocztów sztandarowych - nasz poczet sztandarowy w składzie kol.: Farbotko Walenty, Golasiński Stanisław i Józef Kołodziej - jako byli żołnierze wraz z mieszkańcami miasta oraz przedstawicielami służb mundurowych i kombatantami, oddaliśmy hołd poległym i pomordowanym w 1944 roku żołnierzom AK, oraz mieszkańcom naszej stolicy walczącym o wyzwolenie spod jarzma okupacji hitlerowskiej.
                                                      CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !

Uroczyste spotkanie

W dniu 18 czerwca br. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 35 lecia oraz Święta Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Święto związku obchodzone jest corocznie 14 czerwca, w dniu zakończenia obrad pierwszego Zjazdu Krajowego w 1981 roku. Uroczystość odbyła się w Teatrze Impresaryjnym im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku. 
Punktualnie o godz. 12.00 sekretarz ZR kol. Stanisław Sierocki rozpoczął spotkanie. Po wprowadzeniu sztandaru ZR odśpiewano przy akompaniamencie Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej powiatu lipnowskiego i chóru Uniwersytetu III Wieku we Włocławku, hymn państwowy. Pod nieobecność prezesa ZR, zaproszonych gości powitał Wiceprezes ZR kol. Andrzej Ossowski. Spotkanie uświetniła obecność: pani Barbary Moraczewskiej - Zastępcy Prezydenta Włocławka ds. edukacji i spraw społecznych; pana Marka Bielca - Wiceprezesa ZG ds. ekonomicznych; gen. dyw. Andrzeja Lelewskiego - sympatyka związku; pana płk.rez. Jacka Witka - byłego dowódcę 3Wpdm oraz ojca chrzestnego naszego sztandaru; przedstawiciela Komendanta Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku; przedstawiciela  Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku; przedstawicieli związków kombatanckich; przedstawiciela Stowarzyszenia Saperów Polskich - sekretarza koła nr 19 kol. Ryszarda Chornickiego; delegacji włocławskich szkół w tym szkół z " Rodziny Szkół 3 Warszawskiego Pułku Pontonowego".
17Po powitaniu gości referat okolicznościowy wygłosił sekretarz ZR kol. Stanisław Sierocki. Po czym odczytano Uchwałę ZR dotyczącą  wyróżnień. Medal 35 - lecia otrzymali: Barbara Moraczewska, Władysław Pająk, Tadeusz Kosiński, Stanisław Sierocki, Stanisław Golasiński, Władysław Borkowski, Jan Witkowski, Roman Gruszczyński, Jacek Witek, Tadeusz Głowacki, Janina Jaworska, Mirosław Rozbicki, Jerzy Chełminiak.
Następnie głos zabrali nasi goście, którzy w krótkich wystąpieniach gratulowali nam jubileuszu oraz składali serdeczne życzenia. Sekretarz koła nr 19 SSP we Włocławku kol. Ryszard Chornicki wręczył na ręce kol. Andrzeja Ossowskiego okolicznościowy dyplom w etui z życzeniami od wszystkich członków koła.
W części artystycznej zebrani wysłuchali wiązanki pieśni okolicznościowych w wykonaniu chóru oraz wiązanki melodii w wykonaniu orkiestry. 
Po wyprowadzeniu sztandarów kol. Ossowski zaprosił zebranych na skromny poczęstunek, gdzie przy kawie i herbacie kontynuowano koleżeńskie rozmowy.
Zarząd Rejonowy podsumowując przebieg spotkania widzi konieczność kontynuowania, w roku 35 - lecia, podziękowań swoim członkom za ich wkład w jubileusz. Ze względu na niemożliwość zrealizowania zamówienia złożonego przez ZR a realizowanego przez Zarząd Główny dotyczącego otrzymania medali 35-lecia - wyczerpanie zapasów, o czym dowiedzieliśmy się zbyt późno, postanowiono przenieść uhonorowanie pozostałych, również zasłużonych a pominiętych w terminie czerwcowym kolegów na termin jesienny i powiązać go z Narodowym Świętem Niepodległości.

napis-jubil-cdr-jpg7-copy

 Związek Żołnierzy Wojska Polskiego już od 35 lat funkcjonuje wśród byłych żołnierzy zawodowych związanych z Włocławkiem i miejscowościami byłego województwa włocławskiego. A wszystko zaczęło się w 1981 roku, kiedy dotarł do środowiska emerytów i rencistów wojskowych "Biuletyn Informacyjny " nr 2 Komitetu Założycielskiego "Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych". Czytano w nim m.in.:
..."Nie możemy być i nie jesteśmy obojętni na wszystko, co godzi w polską rację stanu, naraża na szwank dobre imię naszego kraju, grozi roztrwanianiem jego niezaprzeczalnego dorobku ekonomicznego, politycznego i moralnego".
..." Naczelnym zadaniem nowo powołanych Zarządów Wojewódzkich i Kół powinno być podjęcie działań zmierzających do integrowania środowiska byłych żołnierzy zawodowych na gruncie zasad ideowych sformułowanych w statucie. Łączy się z tym ściśle troska o umacnianie prestiżu byłych żołnierzy zawodowych zarówno w wojsku jak i w społeczeństwie".
Te zadania stały się podstawą działania w naszym środowisku, w ówczesnym województwie włocławskim. W dniu 01.04.1981r. utworzono we Włocławku Wojewódzką Komisję Założycielską w następującym składzie: ppłk Józef Adamek, ppłk Zygmunt Jaworski, płk Tadeusz Najdek, płk Jan Czyżewicz i ppłk Mieczysław Muniak. Rozpoczął się proces tworzenia kół w terenie oraz organizacji Wojewódzkiego Zjazdu.W tym trudnym okresie znaczącą pomoc komisji udzielili koledzy, wśród których byli: st.sierż. Ryszard Grodzki, kpt. Roman Góźdź, kpt. Józef Jóżwiak, mjr Jerzy Kamiński, ppłk Lechosław Kalczyński, kpt. Jerzy Krysztoforski, ppłk Wacław Kochel, st.sierż.szt. Adam Kuchar, kpt. Bohdan Kulesza, mjr Stefan Lewandowski, chor. Zygmunt Nowakowski, kpt. Mieczysław Rusiecki, kpt. Edward Seniuk, ppłk Stanisław Słowiński, ppłk Jan Trześniewski.
Działania komitetu doprowadziły do powstania 3 kół:
- koło nr 1 przy 3 Warszawskim Pułku Pontonowym, gdzie pierwszym prezesem wybrano ppłk Stanisława Słowińskiego;
- koło nr 2 w Ciechocinku przy Wojewódzkim Szpitalu Uzdrowiskowym, gdzie na czele zarządu stanął ppłk Józef Adamek;
- koło nr 3 przy Wojewódzkim Sztabie Wojskowym we Włocławku, gdzie na  zarządem kierował ppłk Cezary Greszel.
26.04 1981r. w Klubie Garnizonowym we Włocławku odbył się I Wojewódzki Zjazd Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych, w którym uczestniczył Prezes Zarządu Głównego gen.bryg. Brunon Marchewka. Na zjeździe wybrano władze wojewódzkie I kadencji dając początek 35 letniej działalności. 

zarzc485d-1-copy

zarzc485d-2-copy

zarzc485d-3-copy

zarzc485d-4-copy

zarzc485d-5-copy

01.01.1999r. w związku ze zmianami administracyjnymi kraju - Zarząd Wojewódzki przemianowano na Zarząd Rejonowy we Włocławku. Jednostką patronacka została Wojskowa Komenda Uzupełnień we Włocławku.

zarzc485d-6-copy

zarzc485d-7-copy

Na VIII Krajowym Zjeździe Delegatów dokonano zasadniczych zmian w funkcjonowaniu związku. Przyjęto nowy statut, wybrano nowe władze a przede wszystkim dokonano zmian w nazwie. Od VIII zjazdu jesteśmy Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego.

zarzc485d-8-copy

zarzc485d-9-copy

zarzc485d-10-copy

Oczywiście w trakcie trwania poszczególnych kadencji dokonywano, z różnych powodów zmian w składach zarządów. I tak w trakcie IV kadencji, ze względu na stan zdrowia dokonano zmiany na stanowisku skarbnika kol.ppłk Ciesielskiego zastąpił kol. ppłk Podhorodecki. W trakcie VI kadencji z uwagi na fakt, że kol. st.chor. Lech Gruszczyński odszedł na "Wieczną Wartę", do składu zarządu powołano kol. płk Bolesława Walendzika, który objął funkcję referenta socjalnego.
W okresie od 1981 roku na Krajowych Zjazdach Związku Żołnierzy reprezentowało nas 9 kolegów. W tym samym czasie tzn. od 1981 roku do grudnia 2015 roku odeszło od nas na zawsze, na "Wieczną Wartę" - 137 kolegów.   

delegaci-popr-jpg-2

stan-liczebny-cdr-jpg-nowy-copy

W 1998r. z inicjatywy kol. ppłk Jerzego Ziółkowskiego zarząd wystąpił do władz miasta
i za pośrednictwem ówczesnego Prezydenta Włocławka p. płk dr. Ryszarda Chodynickiego do społeczeństwa o ufundowanie sztandaru dla Zarządu Rejonowego. Podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 1998r.,
na Placu Wolności we Włocławku wręczono sztandar dla Zarządu Rejonowego ZBŻZiOR WP.
Prezydent Miasta - Ryszard Chodynicki przekazał sztandar Prezesowi ZG płk Zenonowi Biesadze, który wręczył go Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego st.chor.szt. Zenonowi Kuźmie. Po dokonaniu prezentacji sztandar przyjął poczet sztandarowy w składzie: dowódca pocztu kpt. Krzysztof Kusowski, sztandarowy chor.szt. Stanisław Szymański, asystujący por. Andrzej Dukat. Uroczystość prowadził inicjator ufundowania sztandaru kol. ppłk Jerzy Ziółkowski. "Ojcem" sztandaru został Dowódca Garnizonu i Pułku, ppk Jacek Witek, "Matką" sztandaru została Wiceprezydent Miasta p. Elżbieta Mostowiak - Beling.
Pół roku później w Kościele Garnizonowym dokonano aktu poświęcenia sztandaru, którego dokonał Dziekan POW - ks.ppłk Marek Karczewski wraz z Kapelanem Garnizonu ks.prałatem ppłk Zbigniewem Szygendą. "Matką Chrzestną" została Przewodnicząca Rady Miasta p. Wanda Muszalik.
W lutym 2013 roku z inicjatywy kol.chor. szt. Andrzeja Ossowskiego dokonano renowacji sztandaru, polegającej na zmianie nazwy związku na sztandarze.
W okresie 35 lat naszej działalności razem ze sztandarem, jako poczet występowało wielu naszych członków. Do najbardziej "aktywnych" należą koledzy kol. Walenty Farbotko - bezwzględny "rekordzista", Wiesław Guziejewski, Piotr Sawicz, Jerzy Przymus, Jan Wiśniewski, Ryszard Kaczorowski, Stanisław Szymański, Ryszard Podgórski, Roman Gruszczyński czy Stanisław Golasiński.

wrc499czenie-sztandaru-zc5bcwp

poczet-swztandarowy

poczet-2

sztandar-1

sztandar-2-copy

Bardzo ważną dziedziną działalności członków związku i zarządu rejonowego jest współpraca ze szkołami. Szczególna z "Rodziną Szkół 3 Warszawskiego Pułku Pontonowego". Są to: Szkoła Podstawowa nr 8 im. "3 Warszawskiego Pułku Pontonowego" we Włocławku, Szkoła Podstawowa im. st.sierż. Feliksa Rybickiego w Sarnowie oraz Szkoła Podstawowa im. st.sierż. Mieczysława Majchrzaka w Kaliskach. Szkoły te noszą imiona patronów związane z Wojskiem Polskim, i co jest bardzo ważne, że nie "wyrzekły" się tych imion do dziś. Jak poważnie podchodzimy do tej sfery naszego działania, niech świadczy fakt  z 15 marca 2011 roku. W Zespole Szkół nr 8 we Włocławku gościł gen.bryg.Ryszard Żuchowski, który w obecności władz rejonowych związku, płk Bolesława Walendzika, sekretarza zarządu mjr Mirosława Barzyńskiego podczas spotkania z uczniami przekazał na ręce dyr. szkoły p. mgr Marii Iwińskiej, do zbiorów Szkolnej Izby Pamięci Narodowej swój generalski mundur.
W podziękowaniu pan generał otrzymał pamiątkowy dyplom i statuetkę "Przyjaciel Szkoły".
uchowski-copy
Aktywność naszych członków znajduje odzwierciedlenie w wyróżnieniach jakie w okresie 35 lecia otrzymaliśmy, zbiorowo jako związek ale i indywidualnie za aktywność i zaangażowanie. Wyrózniono nas:
Wpisem do "Honorowej Księgi " ZG  - 4 członków;
Odznaką Honorową "Za Zasługi dla ZBŻZiORWP/ZŻWP - 104 członków
Medalem "Zawsze Wierni Ojczyźnie" - 44 członków
Dyplomami - 78 członków
Orderem Odrodzenia Polski
                                              - Krzyżem Oficerskim - 2 członków
                                              - Krzyżem Kawalerskim - 7 członków
Medalem "Za Zasługi dla Obronności Kraju" 
                                              - złotym - 32 członków
                                              - srebrnym - 24 członków
                                              - brązowym - 12 członków
Mianowaniem na kolejny stopień wojskowy - 35 członków
Medalem "Za Udział w Wojnie Obronnej 1939" - 3 uczestników walk
Wpisem do "Złotej Księgi" Zarządu Rejonowego - 29 członków.

Jest to bardzo skrócona wersja historii ZŻWP we Włocławku. Przez te 35 lat zmieniała się struktura związku, przestało działać koło w Ciechocinku, ale w to miejsce powstało koło w Brześciu Kujawskim. Zmieniła się nazwa, zorganizowaliśmy się w Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, mimo wielu trudności, ale mając sprzyjający grunt do działania i serdeczną niemal "rodzinną" atmosferę panującą tak w Zarządzie Rejonowym jak i w kołach, staramy się pracować dla dobra naszego Związku, dla emerytów i rencistów wojskowych i ich rodzin.  


       opracowano na podstawie:
- materiały archiwalne ZR ZŻWP we Włocławku;
- prywatne zbiory płk Bolesława Walendzika;
- opracowania graficzne J.Ch.

W dniu 04.02.2016r. odbyło się posiedzenie Zarządu Rejonowego ZŻWP we Włocławku. Zarząd podsumował działalność swoich członków w okresie od poprzedniego posiedzenia. Omówiono m. in. udział delegacji wraz z pocztem sztandarowym w uroczystościach okolicznościowych. Zapoznano się ze stanem przygotowania dokumentacji podsumowującej działalność zarządu i kół w 2015 roku oraz uszczegółowiono zadania do realizacji w 2016r. Zarząd zapoznał się ze stanem ilościowym naszych członków w kołach, wynikającym z nowych przyjęć w nasze szeregi. Podsumowano aktywność członków w zakresie prenumeraty Głosu Weterana i Rezerwisty.

W związku z wnioskiem kolegi Jana Czyżewicza zgłoszonym na zebraniu koła nr 1, postanowiono zaprosić kolegę wnioskodawcę na posiedzenie zarządu w dniu 25 luty br. i przedstawienie stanowiska ZR wobec złożonego wniosku.

Następnie dokonano podsumowania działalności finansowej oraz stanu konta związkowego. W punkcie tym ustalono, że zwrot kosztów podróży służbowych będzie się odbywał na nowych zasadach tj. rozliczanie kosztów podróży - przejazdów - odbywał się będzie wg. taryfy PKP lub PKS a nie według przejechanych kilometrów samochodem.

W kolejnym punkcie posiedzenia wiceprezes ds. socjalnych kol. Mirosław Rozbicki przedstawił sprawozdanie za 2015r. z działalności w zakresie pomocy socjalnej skierowanej na rzecz naszych członków.

W związku z obchodami XXXV rocznicy powstania związku zarząd wystąpił z pismem do Komendanta Garnizonu m.st. Warszawy o przydzielenie Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego z koncertem patriotycznym uświetniającym obchody rocznicy we Włocławku. W ostatnim punkcie posiedzenia omówiono zadania czekające koła i zarząd w najbliższym okresie.

Władze Rejonowe Związku

 Zarząd Rejonowy

 • Prezes - kol. ppłk rez. Bogdan Mielniczek
 • Wiceprezes - kol. st.chor.szt. Andrzej Ossowski
 • Wiceprezes ds. socj. - kol. mjr rez. Mirosław Rozbicki
 • Sekretarz - kol. mjr rez. Stanisław Sierocki
 • Skarbnik - kol. mjr rez. Jan Olszewski
 • Członek - kol. mjr rez. Mieczysław Paczuski
 • Członek - kol. mjr rez. Jerzy Chełminiak
 • Członek - kol. kpt. rez. Jan Wiśniewski
 • Członek - kol. st. chor. Adam Góral
 • Członek - kol. Janina Jaworska

Rejonowa Komisja Rewizyjna

 • kol. Władysław Borkowski
 • kol. Tadeusz Głowacki
 • kol. Jerzy Przymus
Rejonowy Sąd Koleżeński
 
 • kol. Stanisław Sierocki
 • kol. Walenty Farbotko
 • kol. Ryszard Przewłoka

Nr konta bankowego ZR ZŻWP we Włocławku, na które można dokonywać wpłat na składki członkowskie, prenumeratę "Głosu Weterana i Rezerwisty", darowizn oraz innych opłat:

     - PKO BP 76 1020 5170 0000 1802 0138 0088

Odpis podatkowy:

 • Fundacja Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym                      KRS 000 013 71 38
 • Związek Żołnierzy Wojska Polskiego - KRS 000 014 12 67

Gallery

4 9-listop-43-copy 2 11

Uroczystość zorganizowana przez ZR ZŻWP we Włocławku w 82 rocznicę wybuchu II wojny światowej, kamień pamiątkowy 14pp we Włocławku. .

6 4 5 3 1 2

77 rocznica wkopania słupa granicznego w Czelinie