Fundacja Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym

„Pomóż kolegom w potrzebie dzisiaj

koledzy pomogą Tobie jutro”

Cel działalności Fundacji:                                                                                                 Celem Fundacji jest gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na społeczną pomoc socjalną i zdrowotną na rzecz:                                                             – emerytów i rencistów wojskowych oraz ich rodzin;                                                        – byłych żołnierzy zawodowych nie będących emerytami  wojskowymi zrzeszonych w   Związku oraz ich współmałżonków;                                                                                      – wdów i sierot po zmarłych żołnierzach zawodowych.

W jakich okolicznościach Fundacja udziela pomocy:

1. Finansowego (doraźnego) wsparcia działań związanych z opieką socjalną nad               osobami samotnymi, niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi;

 2. Doraźnej pomocy finansowej w przypadku trudnych warunków materialnych                 i w razie zdarzeń losowych;

3. Częściowego pokrycia kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego         i sprzętu ułatwiającego życie;

4. Uzupełnienie środków na ochronę zdrowia, w przypadku długotrwałej choroby               powodującej znaczny wzrost kosztów utrzymania, ze względu na konieczność             zakupu drogich leków i opłatę zabiegów rehabilitacyjnych;

5. Pomocy materialnej dla sierot po żołnierzach zawodowych, które z różnych                  przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej.

Jak uzyskać pomoc:

Osoba, która potrzebuje pomocy, powinna złożyć do Zarządu Fundacji poprzez Pełnomocników Fundacji w Zarządach Wojewódzkich i Rejonowych n/w dokumenty:

  • prośba do Zarządu FPEiRW, ul.11 Listopada 17/19 blok 2, 03-446 Warszawa;
  • wypełniony druk „Arkusz – Opinia” w sprawie celowej pomocy finansowej;
  • pozostałe dokumenty ( mogą być kserokopie ) dotyczące dochodów w rodzinie, wydatków na leczenie, utraty zdrowia, zakupu sprzętu ortopedyczno – rehabilitacyjnego, zdarzeń losowych oraz inne dokumenty potwierdzające konieczność udzielenia pomocy.

Numer Krajowego Rejestru Sądowego

  • KRS 0000137138 – dla odpisów 1% podatku

Powstanie Styczniowe

    Powstanie Styczniowe 1863-1864 to zbrojne wystąpienie przeciwko Rosji. Wybuchło 22 stycznia 1863 roku. Przyczyną Powstania Styczniowego były narastające rosyjskie represje skierowane przeciwko Polakom. Użycie siły do rozbicia wielkiej demonstracji, zorganizowanej 25 lutego 1861r. dla upamiętnienia bitwy pod Grochowem. Rosjanie zabili 5 demonstrantów. Podczas rozpędzania zamieszek 8 kwietnia 1861r. na Placu Zamkowym w Warszawie zginęło ok. 100 osób. W październiku, w rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki ludność zgromadzoną na mszach odbywających się z tej okazji w warszawskiej Katedrze i kościele Bernardynów wyprowadzono siłą. Około 1,5 tyś. osób pobito i umieszczono w Cytadeli.  Nasilenie represji w Królestwie Polskim wpłynęło na wzmożenie uczuć patriotycznych oraz przyczyniło się do powstania dwóch nielegalnych organizacji niepodległościowych. Pierwsza z nich nawiązywała do tradycji księcia Adama Czartoryskiego i postulowała odłożenie walki zbrojnej na czas bardziej sprzyjający. Zwolennicy tej organizacji potocznie nazywani byli białymi. Ich organem kierowniczym była Dyrekcja Krajowa, a duchowym przywódcą hrabia Andrzej Zamoyski. Czytaj dalej